CÂY NHỊ PHÂN
CÂY ĐỎ ĐEN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách thêm một Node mới vào cây đỏ đen. Đây là một trong các thao tác cơ bản nhưng rất quan trọng của các cấu trúc dữ liệu nói chung và cây đỏ đen nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thêm một Node mới như thế nào, sau đó thực hiện một ví dụ thêm Node vào cây đỏ đen.

1. Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Việc thêm một Node mới vào cây đỏ đen tương tự như cây nhị phân tìm kiếm, vì bản chất nó là một cây nhị phân tìm kiếm.

 • Thực hiện thêm Node như cây nhị phân tìm kiếm.
 • Node mới thêm vào luôn luôn có màu đỏ.
 • Nếu xảy ra vi phạm quy tắc thì thực hiện điều chỉnh cây.

Khi chúng ta thêm một Node mới là Node đỏ vào cây đỏ đen, có thể sẽ vi phạm một số quy tắc sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Node gốc là Node đen: Khi chúng ta thêm Node đỏ vào cây đỏ đen, mà Node cần thêm đó chính là Node gốc thì khi đó sẽ vi phạm quy tắc số 1 (Node gốc luôn luôn là Node đẹn).
 2. Xảy ra xung đột đỏ - đỏ: Khi chúng ta thêm một Node đỏ vào cây đỏ đen, mà Node cha của nó cũng là Node đó thì khi đó sẽ xảy ra xung đột đỏ - đỏ.

Như vậy khi ta thêm một Node vào cây đỏ đen có thể làm thay đổi quy tắc của nó, vì vậy chúng ta cần điều chỉnh nó ngay sau khi thêm vào cây. Để làm được điều này, các bạn hãy xem các trường hợp có thể xảy ra ở mục tiếp theo.

2. Điều chỉnh cây vi phạm quy tắc khi thêm Node

Trong phần này mình sẽ đưa ra các trường hợp có thể xảy ra làm thay đổi quy tắc của cây đỏ đen, cụ thể sẽ có 5 trường hợp và mỗi trường hợp mình sẽ có một đoạn code C++.

Trước khi bắt đầu các trường hợp mình có một số ký hiệu để dễ thực hiện hơn như sau:

 • N dùng để chỉ Node đang chèn vào.
 • P chỉ Node cha của N.
 • G chỉ Node ông của N.
 • U chỉ Node chú và bác của N.

Trường hợp 1

Node N mới thêm vào ngay tại Node gốc. Trong trường hơp này, gán lại màu đen cho N để đảm bảo tính chất 2 (Gốc luôn luôn đen). Vì mới chỉ bổ sung một nút nên tính chất 5 được bảo đảm vì mọi đường đi chỉ có một nút.

void insert_case1(struct node *n) {
 if (n->parent == NULL)
  n->color = BLACK; 
 else insert_case2(n); 
}

Trường hợp 2

Nút cha P của nút mới thêm là đen, khi đó Tính chất 4 (Cả hai nút con của nút đỏ là đen) không bị vi phạm vì nút mới thêm có hai con là "null' là đen. Tính chất 5 cũng không vi phạm vì nút mới thêm là đỏ không ảnh hưởng tới số nút đen trên tất cả đường đi.

void insert_case2(struct node *n) { 
 if (n->parent->color== BLACK) 
  return;
 else
  insert_case3(n); 
} 

Trường hợp 3

Khi Node cha P và Node chú U có màu đỏ và Node ông G có màu đen, thì ta thực hiện đổi cả hai Node P và U thành đen và G thành đỏ (để đảm bảo quy tắc số 5). Tuy nhiên khi đổi như vậy có thể Node G vi phạm quy tắc số 2 (Node gốc luôn đen), để khắc phục ta thực hiện gọi đệ quy trên G từ trường hợp 1.

void insert_case3(struct node *n) {
 if (uncle(n) != NULL && uncle(n)->color == RED) {
  n->parent->color = BLACK;
  uncle(n)->color = BLACK; grandparent(n)->color = RED;
  insert_case1(grandparent(n)); 
 } 
 else insert_case4(n); 
}

Trường hợp 4

Nút cha P là đỏ nhưng nút chú bác U là đen, nút mới N là con phải của nút P, và P là con trái của nút G. Trong trường hợp này, thực hiện quay trái chuyển đổi vai trò của nút mới N và nút cha P.

void insert_case4(struct node *n) { 
 if (n == n->parent->right && n->parent == grandparent(n)->left) {
  rotate_left(n->parent); n = n->left; } 
 else if (n == n->parent->left && n->parent == grandparent(n)->right) {
  otate_right(n->parent); n = n->right; 
 } 
 insert_case5(n);
}

Trường hợp 5

Nút cha P là đỏ nhưng nút bác U là đen, nút mới N là con trái của nút P, và P là con trái của nút ông G. Trong trường hợp này, một phép quay phải trên nút ông G được thực hiện.

void insert_case5(struct node *n) { 
 n->parent->color = BLACK; 
 grandparent(n)->color = RED; 
 if (n == n->parent->left && n->parent == grandparent(n)->left) {
  rotate_right(grandparent(n)); } 
 else {
  rotate_left(grandparent(n)); 
 } 
}

3. Ví dụ thêm Node mới vào cây đỏ đen

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện thêm vào một số Node là các số nguyên, sau đó thực hiện xuất nó ra màn hình.


#include <iostream>
using namespace std; 
/* khai báo thuộc tính color */
enum Color {RED, BLACK}; 
/* khai báo cấu trúc node */
struct Node 
{ 
	int data; 
	bool color; 
	Node *left, *right, *parent; 

	// Constructor 
	Node(int data) 
	{ 
	this->data = data; 
	left = right = parent = NULL; 
	this->color = RED; 
	} 
}; 
/* class đại diện cho cây đỏ-đen */
class RBTree 
{ 
private: 
	Node *root; 
protected: 
	void rotateLeft(Node *&, Node *&); 
	void rotateRight(Node *&, Node *&); 
	void fixViolation(Node *&, Node *&); 
public: 
	/* Constructor */ 
	RBTree() { root = NULL; } 
	void insert(const int &n); 
	void inorder(); 
	// void levelOrder(); 
}; 

/* Một hàm đệ quy để thực hiện việc duyệt thứ tự cấp độ */
void inorderHelper(Node *root) 
{ 
	if (root == NULL) 
		return; 

	inorderHelper(root->left); 
	cout << root->data << " "; 
	inorderHelper(root->right); 
} 

/* insert Node */
Node* BSTInsert(Node* root, Node *pt) 
{ 
	/* Nếu cây trống thì trả về một Node mới */
	if (root == NULL) 
	return pt; 

	/* Nếu không thì tiếp tục duyệt xuống dưới cây */
	if (pt->data < root->data) 
	{ 
		root->left = BSTInsert(root->left, pt); 
		root->left->parent = root; 
	} 
	else if (pt->data > root->data) 
	{ 
		root->right = BSTInsert(root->right, pt); 
		root->right->parent = root; 
	} 

	/* trả về con trỏ Node */
	return root; 
} 

/* thuật toán xoay trái */
void RBTree::rotateLeft(Node *&root, Node *&pt) 
{ 
	Node *pt_right = pt->right; 

	pt->right = pt_right->left; 

	if (pt->right != NULL) 
		pt->right->parent = pt; 

	pt_right->parent = pt->parent; 

	if (pt->parent == NULL) 
		root = pt_right; 

	else if (pt == pt->parent->left) 
		pt->parent->left = pt_right; 

	else
		pt->parent->right = pt_right; 

	pt_right->left = pt; 
	pt->parent = pt_right; 
} 
/*thuật toán xoay phải*/
void RBTree::rotateRight(Node *&root, Node *&pt) 
{ 
	Node *pt_left = pt->left; 

	pt->left = pt_left->right; 

	if (pt->left != NULL) 
		pt->left->parent = pt; 

	pt_left->parent = pt->parent; 

	if (pt->parent == NULL) 
		root = pt_left; 

	else if (pt == pt->parent->left) 
		pt->parent->left = pt_left; 

	else
		pt->parent->right = pt_left; 

	pt_left->right = pt; 
	pt->parent = pt_left; 
} 

/* sửa lại cấu trúc khi chèn Node vào hoặc xóa node */
void RBTree::fixViolation(Node *&root, Node *&pt) 
{ 
	Node *parent_pt = NULL; 
	Node *grand_parent_pt = NULL; 

	while ((pt != root) && (pt->color != BLACK) && 
		(pt->parent->color == RED)) 
	{ 

		parent_pt = pt->parent; 
		grand_parent_pt = pt->parent->parent; 

		/* trường hợp A:
			Node cha của pt là con trái của Node cha của pt */
		if (parent_pt == grand_parent_pt->left) 
		{ 

			Node *uncle_pt = grand_parent_pt->right; 

			/* trường hợp : 1 
			Node chú của pt là Node đỏ khi này chỉ cần đổi màu cho Node đó thành đen */
			if (uncle_pt != NULL && uncle_pt->color == RED) 
			{ 
				grand_parent_pt->color = RED; 
				parent_pt->color = BLACK; 
				uncle_pt->color = BLACK; 
				pt = grand_parent_pt; 
			} 

			else
			{ 
				/* trường hợp : 2 
				pt là Node con phải của Node cha nó ta thực hiện xoay trái*/
				if (pt == parent_pt->right) 
				{ 
					rotateLeft(root, parent_pt); 
					pt = parent_pt; 
					parent_pt = pt->parent; 
				} 

				/* trường hợp : 3 
				pt là con trái của node cha nó ta thực hiện xoay phải */
				rotateRight(root, grand_parent_pt); 
				swap(parent_pt->color, grand_parent_pt->color); 
				pt = parent_pt; 
			} 
		} 

		/* trường hợp : B 
		Node cha của pt là con phải của Node cha của pt */
		else
		{ 
			Node *uncle_pt = grand_parent_pt->left; 

			/* trường hợp : 1 
				Node chú của pt là Node đỏ khi này chỉ cần đổi màu cho Node đó thành đen */
			if ((uncle_pt != NULL) && (uncle_pt->color == RED)) 
			{ 
				grand_parent_pt->color = RED; 
				parent_pt->color = BLACK; 
				uncle_pt->color = BLACK; 
				pt = grand_parent_pt; 
			} 
			else
			{ 
				/* Case : 2 
				pt là con trái của node cha nó ta thực hiện xoay phải */
				if (pt == parent_pt->left) 
				{ 
					rotateRight(root, parent_pt); 
					pt = parent_pt; 
					parent_pt = pt->parent; 
				} 

				/* Case : 3 
				pt là Node con phải của Node cha nó ta thực hiện xoay trái */
				rotateLeft(root, grand_parent_pt); 
				swap(parent_pt->color, grand_parent_pt->color); 
				pt = parent_pt; 
			} 
		} 
	} 

	root->color = BLACK; 
} 

/* chèn một Node mới với dữ liệu đã cho */
void RBTree::insert(const int &data) 
{ 
	Node *pt = new Node(data); 

	/* thực hiện chèn như bình thường */
	root = BSTInsert(root, pt); 

	/* sửa lại lỗi của quy tắc cây đỏ đen */ 
	fixViolation(root, pt); 
} 
 
void RBTree::inorder()	 { inorderHelper(root);} 

/* hàm main để thực hiện kiểm tra kết quả */
int main() 
{ 
	RBTree tree; 

	tree.insert(7); 
	tree.insert(6); 
	tree.insert(5); 
	tree.insert(4); 
	tree.insert(3); 
	tree.insert(2); 
	tree.insert(1); 

	cout << "Output: \n"; 
	tree.inorder(); 

 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
} 

Kết quả: Với input là 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

cay do den 2 PNG

4. Kết luận

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cách thêm một Node vào cây đỏ đen, cũng như các trường hợp và cách khắc phục khi bị vi phạm một số quy tắc của cây đỏ đen. Ở bài tiếp theo mình sẽ thực hiện xóa Node khỏi cây đỏ đen, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi

Tìm kiếm phần tử k trong danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tìm kiếm một phần tử k trong…

Top