PHP
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tự Học PHP

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Tự Học PHP, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục PHP.

PHP là một ngôn ngữ lập trình phía Server dùng để xây dựng các ứng dụng Website. Điểm mạnh của PHP là tính cộng đồng của nó cao, nghĩa là trên thế giới có khá nhiều lập trình viên sử dụng PHP để xây dựng dự án cho riêng họ hoặc cho khách hàng của họ. Ngoài ra một điểm mạnh nữa của PHP đó là có khá nhiều CMS, Framework được xây dựng từ PHP giúp rút gọn quá trình tạo một website, vì vậy có khá nhiều lập trình viên lựa chọn ngôn ngữ này.

Trước khi bắt tay vào học lập trình PHP thì bạn phải chuẩn bị tinh thần để thức khuya vì đa số lập trình viên đều như vậy, họ làm việc và học hỏi không kể ngày đêm. Điều này khá hai cho sức khỏe nên bạn cần cân nhắc và lên lịch học cho phù hợp với bản thân nhé, chơi thể thao nhiều vào để giảm stress.

Hiện nay trên internet có rất nhiều video và bài viết học PHP miễn phí hoặc có phí nên bạn chỉ cần bỏ chút thời gian và chút tiền là có thể học được ngôn ngữ này. Tại sao tôi lại nói nó dễ học hơn ngôn ngữ lập trình khác? Rất đơn giản vì PHP có tính học và ứng dụng ngay, nghĩa là bạn có thể vừa học vừa ứng dụng nó vào thực tế luôn, điều này với ngôn ngữ như C không thể được vì để sử dụng C xây dựng project thì bạn phải có một nền tảng vững chắc.

1PHP CĂN BẢN
Lý thuyết
1 Download và cài đặt Vertrigo Server
2 Cách khai báo biến trong PHP, các loại biến thường gặp
3 Các kiểu dữ liệu trong PHP và các loại biến tương ứng
4 Bài 04: Toán tử và biểu thức trong php
5 Bài 05: Câu lệnh if else trong php
6 Bài 06: Câu lệnh switch case trong php
7 Bài 07: Vòng lặp for trong php
8 Bài 08: Vòng lặp while và do while trong php
9 Bài 09: Vòng lặp foreach trong php
10 Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php
11 Bài 11: Xây dựng hàm trong php
12 Bài 12: Giải thuật đệ quy trong php
13 Bài 13: Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong php
14 Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong php
15 Bài 15: Kỹ thuật đặt lính canh trong php
16 Bài 16: Kỹ thuật đặt cờ hiệu trong php
17 Bài 17: Thuật toán sắp xếp chọn trong php
18 Bài 18: Thuật toán sắp xếp chèn trong php
19 Bài 19: Phương thức GET và POST trong php
20 Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php
21 Bài 21: Các hàm xử lý mảng trong php
22 Bài 22: Các hàm xử lý file trong php
23 Bài 23: Upload file lên server với php
24 Bài 24: Các hàm kiểm tra dữ liệu trong php
25 Bài 25: Session và cookie trong php
26 Bài 26: Hàm isset() và empty() trong php
27 Bài 27: Xử lý truy vấn dữ liệu MySQL với PHP
28 Bài 28: Lệnh require - require_once - include - include_once trong PHP
29 Bài 29: Xử lý ngày tháng trong PHP
30 Bài 30: Tìm hiểu hàm header trong PHP
31 Bài 31: PHP Filter - Hàm filter_var trong PHP
32 Bài 32: Header Request và Header Response
Xử lý Form
33 Giới thiệu phần xử lý form trong PHP
34 Hiểu về Request và Response trong lập trình Web
35 Xử lý form với phương thức GET
36 Xử lý form với phương thức POST
37 Validate form bằng Javascript
38 Validate form bằng PHP
Bài tập
39 Giới thiệu phần bài tập PHP căn bản có lời giải
40 Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP
41 Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng PHP
42 Bài tập thực hành với mảng (array) trong PHP
43 Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu Session
44 Kết nối Cơ Sở Dữ Liệu MYSQL Sử dụng MYSQLI
45 Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database
46 Xây dựng chức năng đăng ký thành viên với php và mysql
47 Xây dựng chức năng tìm kiếm với lệnh Like trong PHP
48 Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql
49 Xây dựng chức năng đăng nhập mới được download file
50 Tìm hiểu về CURD trong PHP thông qua ứng dụng quản lí cầu thủ.
2PHP NÂNG CAO
51 Bài 01: Phương pháp lập trình truyền thống
52 Bài 02: Lập trình hướng đối tượng là gì?
53 Bài 03: Lớp - thuộc tính - phương thức của đối tượng
54 Bài 04: Trừu tượng hóa dữ liệu
55 Bài 05: Tính kế thừa trong php
56 Bài 06: Các mức truy cập private protected và public
57 Bài 07: Kế thừa lồng trong php
58 Bài 08: Khi nào sử dụng private protected và public
59 Bài 09: Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng PHP
60 Bài 10: Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng PHP
61 Bài 11: Hàm khỏi tạo và hàm hủy trong lập trình hướng đối tượng php
62 Bài 12: Lớp trừu tượng abstract trong php oop
63 Bài 13: Template interface trong php
64 Bài 14: Thuộc tính và phương thức tĩnh trong lập trình hướng đối tượng php
65 Bài 15: Class xử lý database trong hướng đối tượng (phần 1)
66 Bài 16: Class xử lý database trong hướng đối tượng (phần 2)
67 Bài 17: Xử lý truy vấn nhiều điều kiện với PHP
68 Bài 18: Tìm hiểu set và get trong PHP OOP
69 Bài 19: Tìm hiểu Magic methods trong PHP
70 Bài 20: Tìm hiểu magic method __call() và __callStatic()
3NOTE VÀ CHAT VỚI PHP
Ứng dụng Note
1 PHP Note Online - Tạo database và cấu trúc folder
2 PHP Note Online - Thư viện xử lý database và session
3 PHP Note Online - Xây dựng layout
4 PHP Note Online - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
5 PHP Note Online - Hiển thị và thêm/sửa/xoá ghi chú
6 PHP Note Online - Đổi mật khẩu (kết thúc)
Ứng dụng Chat
7 Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng cơ sở dữ liệu
8 Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng cấu trúc folder
9 Ứng dụng Chat Ajax - Kết nối Database và tạo giao diện
10 Ứng dụng Chat Ajax - Đăng ký - đăng nhập - đăng xuất
11 Ứng dụng Chat Ajax - Xây dựng menu và giao diện chính
12 Ứng dụng Chat Ajax - Xử lý ajax và realtime
13 Ứng dụng Chat Ajax - Xử lý phân quyền (kết thúc)
4PHP 7
14 Bài 01: PHP7 là gì? PHP7 có gì mới?
15 Bài 02: Cài đặt XAMPP hỗ trợ PHP7 trên localhost
16 Bài 03: Chế độ Strict Mode và Coercive Mode trong PHP7
17 Bài 04: Tính năng mới khi xây dựng hàm trong PHP7
18 Bài 05: Các toán tử mới trong PHP7
19 Bài 06: Constant Arrays trong PHP7
20 Bài 07: Anonymous Classes trong PHP7
21 Bài 08: Closure::call() trong PHP7
22 Bài 09: Hàm random_int() và random_bytes() trong PHP7
5PHP 8
6PHP VÀ MYSQL
23 Bài 01: Mối liên hệ giữa PHP và MySQL
24 Bài 02: Kết nối PHP với MySQL
25 Bài 03: Tạo database bằng code PHP
26 Bài 04: Tạo database table bằng code PHP
27 Bài 05: Insert dữ liệu vào MySQL bằng PHP
28 Bài 06: Lấy ID vừa insert bằng PHP
29 Bài 07: Insert nhiều record vào MySQL bằng PHP
30 Bài 08: Cơ chế prepared câu SQL trong PHP
31 Bài 09: Select dữ liệu MySQL bằng PHP
32 Bài 10: Delete dữ liệu MySQL bằng PHP
33 Bài 11: Update dữ liệu MySQL bằng PHP
7PHP MVC CĂN BẢN
34 [Module User] - Tạo database User
35 [Module User] - Xây dựng cấu trúc folder
36 [Module User] - Thư viện xử lý database
37 [Module User] - Thư viện Session
38 [Module User] - Thư viện Role
39 [Module User] - File Bootstrap admin
40 [Module User] - Chia layout
41 [Module User] - Tạo trang đăng nhập
42 [Module User] - Chức năng đăng xuất
43 [Module User] - Viết hàm phân trang
44 [Module User] - Danh sách người dùng
45 [Module User] - Xóa người dùng
46 [Module User] - Thêm người dùng
8WEB TIN TỨC PHP CĂN BẢN
47 Bài 1: PHP trang tin tức - Tạo database và cấu trúc folder admin
48 Bài 2: PHP trang tin tức - Viết thư viện xử lý database admin
49 Bài 3: PHP trang tin tức - Viết thư viện session và functions admin
50 Bài 4: PHP trang tin tức - Kết nối database và cấu trúc index admin
51 Bài 5: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer admin
52 Bài 6: PHP trang tin tức - Tạo chức năng đăng nhập, đăng xuất admin
53 Bài 7: PHP trang tin tức - Xây dựng sidebar, content và phân trang admin
54 Bài 8: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin
55 Bài 9: PHP trang tin tức - Các chức năng chuyên mục admin (tiếp theo)
56 Bài 10: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin
57 Bài 11: PHP trang tin tức - Các chức năng của hình ảnh admin (tiếp theo)
58 Bài 12: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin
59 Bài 13: PHP trang tin tức - Các chức năng của bài viết admin (tiếp theo)
60 Bài 14: PHP trang tin tức - Các chức năng cài đặt admin
61 Bài 15: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin
62 Bài 16: PHP trang tin tức - Các chức năng của tài khoản admin (tiếp theo)
63 Bài 17: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin
64 Bài 18: PHP trang tin tức - Các chức năng của profile admin (tiếp theo)
65 Bài 19: PHP trang tin tức - Xây dựng dashboard admin và fix bug
66 Bài 20: PHP trang tin tức - Cấu trúc folder client
67 Bài 21: PHP trang tin tức - Kết nối database và rewrite url
68 Bài 22: PHP trang tin tức - Xây dựng header và footer client
69 Bài 23: PHP trang tin tức - Xây dựng layout client
70 Bài 24: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết mới nhất
71 Bài 25: PHP trang tin tức - Hiển thị danh sách bài viết chuyên mục
72 Bài 26: PHP trang tin tức - Hiển thị nội dung bài viết
73 Bài 27: PHP trang tin tức - Xây dựng chức năng tìm kiếm
74 Bài 28: PHP trang tin tức - Xây dựng các trang con và clear source (End)
9MVC PHP NÂNG CAO
75 MVC PHP - Mô hình MVC là gì?
76 MVC PHP - Xây dựng cấu trúc folder
77 MVC PHP - Xây dựng file Bootstrap và Controller chính
78 MVC PHP - Tìm hiểu file FT_Common.php
79 MVC PHP - Viết thư viện load config
80 MVC PHP - Viết thư viện load library
81 MVC PHP - Viết thư viện load helper
82 MVC PHP - Viết thư viện load view
83 MVC PHP - Viết Base_Controller
10PHP AJAX
84 Ajax là gì? Viết chương trình Ajax bằng Javascript
85 Tìm hiểu jQuery Ajax
86 Phương thức POST trong jQuery Ajax
87 Phương thức GET trong jQuery Ajax
88 Sử dung Ajax kết quả trả về kiểu Text
89 Sử dụng Ajax lấy kết quả trả về dạng XML
90 Sử dụng Ajax kết quả trả về kiểu JSON
91 Validate form đăng ký thành viên với Ajax
92 Phân trang ajax có thay đổi URL cho SEO
93 Xử lý tiến trình khi làm việc với ajax
94 Viết thư viện captcha và kiểm tra mã captcha bằng ajax
95 Search ajax Autocomplete có phân trang
96 Delay the keyup event for jquery ajax
97 jQuery Ajax scrolling pagination với PHP và MYSQL
98 jQuery Ajax pagination load more với PHP và MYSQL
99 Kỹ thuật xử lý hàng đợi khi gửi ajax
100 Validate form Modal Bootstrap với jQuery Ajax
101 Hướng dẫn crawl dữ liệu trang chonbaihat bằng Ajax + PHP
11DANH SÁCH HÀM TRONG PHP
Array Functions
1 Hàm key_exists() trong PHP
2 Hàm end() trong PHP
3 Hàm count() trong PHP
4 Hàm compact() trong PHP
5 Hàm array_values() trong PHP
6 Hàm array_unshift() trong PHP
7 Hàm array_shift() trong PHP
8 Hàm array_unique() trong PHP
9 Hàm array_uintesect() trong PHP
10 Hàm array_sum() trong PHP
11 Hàm array_splice() trong PHP
12 Hàm array_slice() trong PHP
13 Hàm array_search() trong PHP
14 Hàm array_reverse() trong PHP
15 Hàm array_replace() trong PHP
16 Hàm array_replace_recursive() trong PHP
17 Hàm array_reduce() trong PHP
18 Hàm array_rand() trong PHP
19 Hàm array_product() trong PHP
20 Hàm array_pop() trong PHP
21 Hàm array_pad() trong PHP
22 Hàm array_merge() trong PHP
23 Hàm array_map() trong PHP
24 Hàm array_keys() trong PHP
25 Hàm array_dift() trong PHP
26 Hàm array() trong PHP
27 Hàm array_chunk() trong PHP
28 Hàm array_change_key_case() trong PHP
29 Hàm in_array() trong PHP
30 Hàm array_column() trong PHP
31 Hàm array_combine() trong PHP
32 Hàm array_count_values() trong PHP
33 Hàm array_diff_assoc() trong PHP
34 Hàm array_push() trong PHP
35 Hàm array_diff_key() trong PHP
36 Hàm array_diff_uassoc() trong PHP
37 Hàm explode() trong PHP
38 Hàm usort() trong PHP
39 Hàm sort() trong PHP
40 Hàm uksort() trong PHP
41 Hàm uasort() trong PHP
42 Hàm shuffle() trong PHP
43 Hàm reset() trong PHP
44 Hàm range() trong PHP
45 Hàm next() trong PHP
46 Hàm prev() trong PHP
47 Hàm pos() trong PHP
48 Hàm natsort() trong PHP
49 Hàm natcasesort() trong PHP
50 Hàm ksort() trong PHP
51 Hàm krsort() trong PHP
52 Hàm key() trong PHP
Hash Functions
53 Hàm md5() trong PHP
54 Hàm sha1() trong PHP
55 Hàm md5_file() trong PHP
56 Hàm hash_algos() trong PHP
57 Hàm hash() trong PHP
58 Hàm hash_init() trong PHP
59 Hàm hash_update() trong PHP
60 Hàm hash_final() trong PHP
61 Hàm hash_copy() trong PHP
62 Hàm hash_file() trong PHP
63 Hàm hash_equals() trong PHP
String Functions
64 Hàm strtoupper() trong PHP
65 Hàm lcfirst() trong PHP
66 Hàm bin2hex() trong PHP
67 Hàm addslashes() trong PHP
68 Hàm trop() trong PHP
69 Hàm chr() trong PHP
70 Hàm chunk_split() trong PHP
71 Hàm str_replace() trong PHP
72 Hàm convert_uuencode() trong PHP
73 Hàm convert_uudecode() trong PHP
74 Hàm crc32() trong PHP
75 Hàm boolval() trong PHP
76 Hàm empty() trong PHP
77 Hàm floatval() trong PHP
78 Hàm get_defined_vars() trong PHP
79 Hàm echo() trong PHP
80 Hàm explode() trong PHP
81 Hàm get_html_translation_table() trong PHP
82 Hàm hex2bin() trong PHP
83 Hàm html_entity_decode() trong PHP
84 Hàm htmlentities() trong PHP
85 Hàm implode() trong PHP
86 Hàm join() trong PHP
87 Hàm lcfirst() trong PHP
88 Hàm ltrim() trong PHP
89 Hàm md5() trong PHP
90 Hàm nl2br() trong PHP
91 Hàm number_format() trong PHP
92 Hàm ord() trong PHP
93 Hàm print() trong PHP
94 Hàm rtrim() trong PHP
95 Hàm similar_text() trong PHP
96 Hàm str_ireplace() trong PHP
97 Hàm str_pad() trong PHP
98 Hàm str_repeat() trong PHP
99 Hàm str_shuffle() trong PHP
100 Hàm str_split() trong PHP
101 Hàm str_word_count() trong PHP
102 Hàm strcasecmp() trong PHP
103 Hàm strchr() trong PHP
104 Hàm strstr() trong PHP
105 Hàm strcmp() trong PHP
106 Hàm strip_tags() trong PHP
107 Hàm stripcslashes() trong PHP
108 Hàm stripos() trong PHP
109 Hàm stripslashes() trong PHP
110 Hàm stristr() trong PHP
111 Hàm strlen() trong PHP
112 Hàm strnatcasecmp() trong PHP
113 Hàm strnatcmp() trong PHP
114 Hàm strncmp() trong PHP
115 Hàm strpbrk() trong PHP
116 Hàm strpos() trong PHP
117 Hàm strrchr() trong PHP
118 Hàm strrev() trong PHP
119 Hàm strripos() trong PHP
120 Hàm strrpos() trong PHP
121 Hàm strspn() trong PHP
122 Hàm strtok() trong PHP
123 Hàm strtolower() trong PHP
124 Hàm strtoupper() trong PHP
125 Hàm strtr() trong PHP
126 Hàm substr_compare() trong PHP
127 Hàm substr_count() trong PHP
128 Hàm substr_replace() trong PHP
129 Hàm substr() trong PHP
130 Hàm trim() trong PHP
131 Hàm ucfirst() trong PHP
132 Hàm ucwords() trong PHP
133 Hàm wordwrap() trong PHP
Variable handling
134 Hàm intval() trong PHP
135 Hàm gettype() trong PHP
136 Hàm is_array() trong PHP
137 Hàm is_bool() trong PHP
138 Hàm is_callable() trong PHP
139 Hàm is_float() trong PHP
140 Hàm is_double() trong PHP
141 Hàm is_int() trong PHP
142 Hàm is_integer() trong PHP
143 Hàm is_null() trong PHP
144 Hàm is_numeric() trong PHP
145 Hàm is_object() trong PHP
146 Hàm is_real() trong PHP
147 Hàm is_resource() trong PHP
148 Hàm is_scalar() trong PHP
149 Hàm is_string() trong PHP
150 Hàm isset() trong PHP
151 Hàm print_r() trong PHP
152 Hàm serialize() trong PHP
153 Hàm unserialize() trong PHP
154 Hàm settype() trong PHP
155 Hàm strval() trong PHP
156 Hàm unset() trong PHP
157 Hàm var_dump() trong PHP
158 Hàm var_export() trong PHP
Hàm tự định nghĩa
159 Hàm Remove all file in folder trong PHP
Date / Time function
160 Hàm checkdate() trong PHP
161 Hàm date_add() trong PHP
162 Hàm date_create_from_format() trong PHP
163 Hàm date_create() trong PHP
164 Hàm date_date_set() trong PHP
165 Hàm date_default_timezone_get() trong PHP
166 Hàm date_default_timezone_set() trong PHP
167 Hàm date_diff() trong PHP
168 Hàm date_format() trong PHP
169 Hàm date_get_last_errors() trong PHP
170 Hàm date_interval_create_from_date_string() trong PHP
171 Hàm date_interval_format() trong PHP
172 Hàm date_isodate_set() trong PHP
173 Hàm date_modify() trong PHP
174 Hàm date_offset_get() trong PHP
175 Hàm date_parse_from_format() trong PHP
176 Hàm date_parse() trong PHP
177 Hàm date_sub() trong PHP
178 Hàm date_sun_info() trong PHP
179 Hàm date_time_set() trong PHP
180 Hàm date_timestamp_get() trong PHP
181 Hàm date_timestamp_set() trong PHP
182 Hàm date_timezone_get() trong PHP
183 Hàm date_timezone_set() trong PHP
184 Hàm date() trong PHP
185 Hàm getdate() trong PHP
186 Hàm gettimeofday() trong PHP
187 Hàm gmdate() trong PHP
188 Hàm gmmktime() trong PHP
189 Hàm idate() trong PHP
190 Hàm localtime() trong PHP
191 Hàm microtime() trong PHP
192 Hàm mktime() trong PHP
193 Hàm strftime() trong PHP
194 Hàm strtotime() trong PHP
195 Hàm time() trong PHP
196 Hàm timezone_abbreviations_list() trong PHP
197 Hàm timezone_location_get() trong PHP
198 Hàm timezone_name_get() trong PHP
199 Hàm timezone_offset_get() trong PHP
200 Hàm timezone_open() trong PHP
File system Functions
201 Hàm basename() trong PHP
202 Hàm chgrp() trong PHP
203 Hàm chmod() trong PHP
204 Hàm chown() trong PHP
205 Hàm clearstatcache() trong PHP
206 Hàm copy() trong PHP
207 Hàm unlink() trong PHP
208 Hàm dirname() trong PHP
209 Hàm disk_free_space() trong PHP
210 Hàm disk_total_space() trong PHP
211 Hàm diskfreespace() trong PHP
212 Hàm fclose() trong PHP
213 Hàm feof() trong PHP
214 Hàm fgetc() trong PHP
215 Hàm fgets() trong PHP
216 Hàm fgetss() trong PHP
217 Hàm file_exists() trong PHP
218 Hàm file_get_contents() trong PHP
219 Hàm file_put_contents() trong PHP
220 Hàm file() trong PHP
221 Hàm fileatime() trong PHP
222 Hàm filectime() trong PHP
223 Hàm filegroup() trong PHP
224 Hàm fileinode() trong PHP
225 Hàm filemtime() trong PHP
226 Hàm fileowner() trong PHP
227 Hàm fileperms() trong PHP
228 Hàm filesize() trong PHP
229 Hàm filetype() trong PHP
230 Hàm fopen() trong PHP
231 Hàm fpassthru() trong PHP
232 Hàm fwrite() trong PHP
233 Hàm fputs() trong PHP
234 Hàm fread() trong PHP
235 Hàm fseek() trong PHP
236 Hàm fstat() trong PHP
237 Hàm ftell() trong PHP
238 Hàm ftruncate() trong PHP
239 Hàm glob() trong PHP
240 Hàm is_dir() trong PHP
241 Hàm is_executable() trong PHP
242 Hàm is_file() trong PHP
243 Hàm is_link() trong PHP
244 Hàm is_readable() trong PHP
245 Hàm is_uploaded_file() trong PHP
246 Hàm is_writable() trong PHP
247 Hàm link() trong PHP
248 Hàm lstat() trong PHP
249 Hàm mkdir() trong PHP
250 Hàm move_uploaded_file() trong PHP
251 Hàm parse_ini_file() trong PHP
252 Hàm parse_ini_string() trong PHP
253 Hàm pathinfo() trong PHP
254 Hàm readfile() trong PHP
255 Hàm readlink() trong PHP
256 Hàm realpath_cache_get() trong PHP
257 Hàm realpath_cache_size() trong PHP
258 Hàm realpath() trong PHP
259 Hàm rename() trong PHP
260 Hàm rewind() trong PHP
261 Hàm rmdir() trong PHP
262 Hàm symlink() trong PHP
263 Hàm tempnam() trong PHP
264 Hàm tmpfile() trong PHP
265 Hàm touch() trong PHP
Database Function
266 Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP
267 Hàm mysqli_field_count() trong PHP
268 Hàm mysqli_field_seek() trong PHP
269 Hàm mysqli_field_tell() trong PHP
270 Hàm mysqli_free_result() trong PHP
271 Hàm mysqli_get_charset() trong PHP
272 Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP
273 Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP
274 Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP
275 Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP
276 Hàm mysqli_get_proto_info() trong PHP
277 Hàm mysqli_get_server_info() trong PHP
278 Hàm mysqli_get_server_version() trong PHP
279 Hàm mysqli_info() trong PHP
280 Hàm mysqli_init() trong PHP
281 Hàm mysqli_multi_query() trong PHP
282 Hàm mysqli_next_result() trong PHP
283 Hàm mysqli_num_fields() trong PHP
284 Hàm mysqli_num_rows() trong PHP
285 Hàm mysqli_options() trong PHP
286 Hàm mysqli_ping() trong PHP
287 Hàm mysqli_query() trong PHP
288 Hàm mysqli_real_connect() trong PHP
289 Hàm mysqli_refresh() trong PHP
290 Hàm mysqli_select_db() trong PHP
291 Hàm mysqli_set_charset() trong PHP
292 Hàm mysqli_stat() trong PHP
293 Hàm mysql_affected_rows() trong PHP
294 Hàm mysqli_connect() trong PHP
295 Hàm mysql_close() trong PHP
296 Hàm mysql_connect() trong PHP
297 Hàm mysqli_affected_rows() trong PHP
298 Hàm mysqli_change_user() trong PHP
299 Hàm mysqli_connect_errno() trong PHP
300 Hàm mysqli_connect_error() trong PHP
301 Hàm mysqli_errno() trong PHP
302 Hàm mysqli_error_list() trong PHP
303 Hàm mysqli_error() trong PHP
304 Hàm mysqli_fetch_all() trong PHP
305 Hàm mysqli_fetch_array() trong PHP
306 Hàm mysqli_fetch_assoc() trong PHP
307 Hàm mysqli_fetch_field() trong PHP
308 Hàm mysqli_fetch_fields() trong PHP
309 Hàm mysqli_fetch_lengths() trong PHP
310 Hàm mysqli_fetch_object() trong PHP
12REGULAR EXPRESSION PHP
311 Regular Expression là gì?
312 Các quy tắc Regular Expression căn bản
313 Các quy tắc Regular Expression căn bản (tiếp theo)
314 Giới thiệu website kiểm tra Regular Expression
315 Hàm preg_match trong php
316 Hàm preg_replace trong php
317 Hàm preg_match_all trong php
318 None Capturing Group trong Regular Expression
319 Negative Và Positive Lookbehind trong Regular Expression
320 Negative Và Positive Lookahead trong Regular Expression
321 Học Regular Expression qua ví dụ - Bài tập căn bản
13PHP CURL
322 Bài 08: Sử dụng CURL PHP để đăng nhập vào website khác
323 Bài 01: Viết chương trình PHP CURL đầu tiên
324 Bài 02: Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)
325 Bài 03: Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL
326 Bài 04: PHP CURL POST - GET - Sử dụng CURL để submit form
327 Bài 05: Sử dụng PHP CURL để upload file
328 Bài 06: Upload image lên Picasa sử dụng CURL trong PHP
329 Bài 07: Sử dụng PHP CURL tạo album Picasa và trả về ID album
14HỌC HTACCESS
330 File htaccess là gì?
331 Kiểm soát và bảo mật website với htaccess
332 Những ký hiệu hay dùng của htaccess
333 Redirect từ www sang non www ngix bằng file Htaccess
15BẢO MẬT WEBSITE
334 Backdoor là gì? Cách tạo backdoor trong Website
335 Kỹ thuật tấn công CSRF và cách chống CSRF
336 kỹ thuật tấn công SQL Injection và cách phòng chống trong php
337 Một số mẹo bảo mật ckfinder đơn giản
338 Tích hợp Ckfinder vào CKEditor Bằng Javascript
16DESIGN PATTERN
339 Bài 01: Design Pattern là gì?
340 Bài 02: Design pattern PHP - Adapter Pattern
17PHP TUTORIALS
341 Hướng dẫn tạo domain ảo tại localhost với XAMPP trên Window
342 Có gì mới trong PHP 8 (Tính năng, Cải tiến và Trình biên dịch JIT)
343 Hướng dẫn viết ứng dụng kiểm tra năm sinh theo âm lịch bằng PHP
344 Xử lý realtime trong PHP bằng cách sử dụng pusher
345 Hướng dẫn gửi mail trong PHP với PHPMailer
346 Bóc tách dữ liệu từ trang khác bằng PHP Simple HTML DOM Parser
347 Cách sửa lỗi hình ảnh khi đăng bài viết lên Facebook
348 Hướng dẫn tạo thông báo realtime với pushcrew
349 Kích thước chuẩn và cách làm FavIcon icon
350 Tìm hiểu bản chất vòng lặp foreach trong php
351 Những vấn đề nâng cao kỹ năng lập trình trong php
352 Sử Dụng Vòng Lặp Xuất Dữ Liệu Bảng Tính Lương
353 Tìm hiểu thuật toán phân trang trong php
354 Giới hạn số trang trong thuật toán phân trang
355 Bài 01: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 1
356 Bài 02: Đệ quy menu đa cấp với php và mysql - phần 2
357 Tích hợp bộ search google vào website
358 Nên dùng count() hay sizeof() để đếm số phần tử của mảng
359 Bài 01: Lấy dữ liệu từ mysql lưu vào file excel với PHPExcel
360 Tạo slug tự động bằng JavaScript và PHP
361 RSS là gì? Cách Tạo RSS cho Website PHP
362 CMS là gì? Các CMS phổ biến hiện nay (update 2024)
363 Web động là gì? Web tĩnh là gì?
364 Chặn referrer từ website simple-share-buttons.com
365 Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân
366 Hướng dẫn tạo Facebook App để lấy App ID và Secret Key
367 Download Facebook SDK cho PHP
368 Mối liên hệ giữa HTML - PHP - MYSQL
369 Tự động post bài viết lên tường với hootsuite.com
370 Kiểm tra người dùng đã đăng nhập hay chưa bằng PHP
371 Lấy video kênh Youtube mới nhất bằng jQuery và Youtube API V3
372 Đệ quy chuyên mục đa cấp trong PHP toàn tập
373 Font Awesome là gì? Cách sử dụng Font Awesome
374 Tích hợp đăng nhập Google vào Website
375 Thuật toán phân trang với PHP và MySQL
376 Cài đặt LAMP trên Fedora

Bài xem nhiều

Top