PHP 7
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài 08: Closure::call() trong PHP7

Trong bài này chúng ta tìm hiểu đến Closure Call, một phương thức mới trong PHP7. Và trước khi vào bài thì mình giới thiệu sơ lược qua phương thức Closure bindTo đã nhé, đây là một phương thức có chức năng tương tự như Closure Call.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Closure bindTo

Các phiên bản trước có sử dụng một phương thức Closure đó là phương thức Closure bindTo, phuong thức này sẽ gọi đến một đối tượng và gán nó vào hàm closure.

Ví dụ:

// Hàm closure
$closure = function() {
    // name chính là thuộc tính name của đối tượng cần bindTo
    return $this->name; 
};

// Lớp động vật
class Animal {
    private $name = 'Cat';
}

// Khởi tạo lớp động vật
$animal = new Animal();

// Lúc này $getName là một function
$getName = $closure->bindTo($animal, 'Animal');

// goij function $getName;
echo $getName();

Kết quả nó sẽ in ra trình duyệt là 'Cat'.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như vậy đối với Closure bindTo thì kết quả sẽ trả về là function closure và đối tượng sẽ được gắn vào chính function closure đó, vì vậy để lấy kết quả thì ta phải chạy function đó (chính là $getName).

2. Closure Call

Phương thức này giống với bindTo, tuy nhiên điểm khác đó là tốc độ xử lý của Closure Call sẽ nhanh hơn Closure bindTo, thứ hai nữa là thay vì trả về một function thì Closure Call sẽ chạy và trả về kết quả luôn.

Ví dụ:

class Animal {
  private $name = 'Cat';
}

$closure = function()
{
   return $this->name;
};

echo $closure->call(new Animal());

Kết quả cũng in ra trình duyệt là 'Cat'.

3. Kết hợp với Anonymous Classes

Bây giờ ta sẽ làm một ví dụ kết hợp giữa Closure Call và Anonymous Class. Để đơn giản thì mình sẽ viết lại ví dụ ở phần 2 luôn.

Ví dụ:

// Closure
$closure = function()
{
   return $this->name;
};

// Gán tham số truyền vào là một Anonymous Class
echo $closure->call(new class {
  private $name = 'Cat';
});

Kết quả cũng không có gì thay đổi.

4. lời kết

Trên thực tế thì Closure Call và Closure bindTo mình rất ít khi sử dụng khi xây dựng dự án, tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm hiểu nó để sau này có cơ hội thì sử dụng.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải bài học định dạng PDF freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top