main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm count() trong PHP

Hàm count() sẽ đếm số phần tử trong mảng. Hàm sẽ trả về số nguyên là số phần tử trong mảng.

Cú pháp

Cú phápcount($array);

Trong đó:

Quảng cáo

 • $array là mảng cần đếm.

Ví dụ

Code
$array = array(
  'php',
  'java',
  'css',
  'html',
  );

echo count($array);

Kết quả
4

Kết quả nhận về là 4, cũng là số phần tử của mảng $array.

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top