main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm reset() trong PHP

Hàm reset() sẽ đặt lại con trỏ nội bộ của mảng về phần tử đầu tiên.

Cú pháp

Cú phápreset($array);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $array là mảng cần đặt lại con trỏ nội bộ.

Ví dụ

Code
$array = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2', 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);

// mặc định con trỏ sẽ ở vị trí đầu tiên
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

// đến vị trí tiếp theo
next($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 2"

// cài lại con trỏ về vị trí đầu tiên
reset($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

Kết quả
vi tri 1
vi tri 2
vi tri 1

Trên đây là cách sử dụng hàm reset() trong php.

Tham khảo:php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top