main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_fetch_lengths() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_lengths() sẽ trả về kích thước của các cột trong bảng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_lengths( $result);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng chứa kích thước của các cột nếu số nguyên đại diện cho kích thước mỗi cột. Trả về False nếu có lỗi xảy ra.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_lengths():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT * FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	$row=mysqli_fetch_row($result);

	// Display field lengths
	foreach (mysqli_fetch_lengths($result) as $i=>$val){
	    printf("Field %2d has length: %2d\n",$i+1,$val);
	}

	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top