main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm array_merge() trong PHP

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng cuối cùng được truyền vào sẽ được chọn để nối vào mảng kết quả.

Cú pháp

Cú pháparray_merge($array1, $array2 ...);

Quảng cáo

Trong đó:

 • $array1, $array2 là các mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code
$array1 = array(
	"php" => "laravel",
	"css", "html"
);
$array2 = array(
	"python",
	"php" => "zend",
	"js" => "nodeJs"
);
$result = array_merge($array1, $array2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [php] => zend
  [0] => css
  [1] => html
  [2] => python
  [js] => nodeJs
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top