main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_get_server_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_server_version() sẽ trả về phiên bản MySQL server dưới dạng số nguyên.

Cú pháp

Cú phápmysqli_get_server_version( $connect);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một số nguyên đại diện cho phiên bản MySQL server.

Kết quả trả về sẽ tuân thủ cấu trúc sau: main_version*10000 + minor_version*100 + sub_version. Ví dụ phiên bản 5.1.0 sẽ trả về 50100.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_get_server_version():

Quảng cáo

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

echo mysqli_get_server_version($con);

mysqli_close($con);

Kết quả
50505

Lưu ý rằng đây là kết quả của phiên bản MySQL server mình đang sử dụng, nên kết quả trả về có thể sẽ khác nếu các bản sử dụng phiên bản khác.

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top