ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm explode() trong PHP

# Description

Hàm explode() trong php có nhiệm vụ chuyển một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được cắt bởi một chuỗi con nào đó. Ví dụ ta có chuỗi "học lập trình online freetuts.net" thì nếu ta dùng hàm explode() để chuyển thành mảng và chuỗi con phân cách là khoảng trắng thì ta sẽ có một mảng gồm 5 phần tử gồm ['học', 'lập', 'trình', 'online', 'freetuts.net]

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Variables

Cú pháparray explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Trong đó

 • $delimiter là chuỗi con dùng để chia các phần tử
 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $limit không cần thiết sử dụng, nó chỉ cần thiết khi bạn muốn mảng trả về có bao nhiêu phần tử thì truyền limit vào con số bấy nhiêu. Nếu bạn truyền vào số bé hơn tổng số phần tử có thể chuyển đổi thì phần tử cuối cùng sẽ không được cắt nhỏ.

# Return values

Trả về một mảng gồm các phần tử của chuỗi theo $delimiter

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

# Examples

Ví dụ không sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online freetuts.net'));
Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap
  [2] => trinh
  [3] => online
  [4] => freetuts.net
)

Ví dụ có sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online freetuts.net', 3));

Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap trinh online freetuts.net
)

Như vậy trong ví dụ này ta gán limit = 2 cho nên kết quả trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ chuỗi còn lại.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top