main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm is_executable() trong PHP

Hàm is_executable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền thực thi hay không.

Cú pháp

Cú phápis_executable( $filename);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file truyền vào có thể thực thi, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_executable():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
function checkexEcutable( $path){
	if (is_executable($path)) {
		return $path . " có thể thực thi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể thực thi <br />";
	}
}
echo checkexEcutable("test.txt");
echo checkexEcutable("css");
echo checkexEcutable("files");

Kết quả
test.txt không thể thực thi 
css không thể thực thi 
files không thể thực thi 

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top