main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_fetch_field() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_field() sẽ trả về thông tin một cột dưới dạng một đối tượng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_field( $result);

Quảng cáo

Trong đó:

 • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng chứa thông tin của một cột trong bảng. Đối tượng bao gồm các thuộc tính:

 • name - tên cột.
 • orgname - tên gốc của cột( nếu nó được định nghĩa).
 • table - tên bảng chứa cột.
 • orgtable -  tên gốc của bảng( nếu nó được định nghĩa).
 • def - giá trị mặc định của cột.
 • db - tên database.
 • catalog - tên catalog, luôn mang giá trị "def".
 • max_length - chiều dài tối đa của cột.
 • length - độ dài của cột được xác đinh khi định nghĩa bảng.
 • charsetnr - số kí tự được thiết lập cho cột.
 • flags - bit-flags cho cột.
 • type - kiểu dữ liệu của cột.
 • decimals - giành cho các số nguyên, số thập phân được sử dụng cho cột.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_fetch_field():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field information for all fields
	while ($fieldinfo=mysqli_fetch_field($result)){
		printf("Name: %s\n",$fieldinfo->name);
		printf("Table: %s\n",$fieldinfo->table);
		printf("max. Len: %d\n",$fieldinfo->max_length);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top