main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm unset() trong PHP

Hàm unset() sẽ loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào. Hàm unset() cũng có thể được sử dụng để loại bỏ một phần tử xác định trong mảng.

Lưu ý

Quảng cáo

Nếu một biến toàn cục bị unset() trong một hàm nào đó. biến đó sẽ chỉ bị loại bỏ trong phạm vi của hàm. Để xóa biến toàn cục trong hàm sử dụng mảng $GLOBALS.

Đây là ví dụ về xóa biên toàn cục mình tham khảo trên trang chủ php.net:

function foo() 
{
  unset($GLOBALS['bar']);
}

$bar = "something";
foo();

Cú pháp

Cú pháp: unset( $var);

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó:

Quảng cáo

 • $var là biến cần loại bỏ.

Ví dụ

Code
// loại bỏ biến
$var = "freetuts.net"
unset($var);

// loại bỏ phần tử của mảng
$arr = [
	"php",
	"html",
	"css"
];
unset($arr[1]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

// loại bỏ nhiều biến một lúc
unset($arr[1], $arr[2]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => php
  [2] => css
)
Array
(
  [0] => php
)

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top