main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm strtok() trong PHP

Hàm strtok() sẽ nhận diện các dấu hiệu mà người dùng truyền vào.

Hàm trả về chuỗi con bắt đầu từ đầu chuỗi gốc và kéo dài đến vị trí đầu tiên xuất hiện của dấu hiệu và không bao gồm dấu hiệu đó.

Quảng cáo

Nếu không tồn tại dấu hiệu nào trong chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrtok( $str, $tok);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • $str là chuỗi cần tìm kiếm dấu hiệu.
  • $tok là dấu hiệu nhận biết để tìm kiếm. Nếu $tok là một chuỗi ( vd "string") hàm sẽ hiểu nó là một danh sách các dấu hiệu ( "s,t,r,i,n,g").
  • Lưu ý: nếu chỉ truyền vào $tok hàm sẽ tự động lấy phần còn lại của chuỗi khi thực hiện hàm strtok() trước đó và coi nó như là chuỗi $str (tìm hiểu ví dụ 2).

Ví dụ

Code
$string = "This is an example string";
echo strtok($string, "an") . "<br />";
echo strtok($string, "s") . "<br />";
echo strtok($string, "z") . "<br />";

Kết quả
This is <br>Thi<br>This is an example string

Không sử dụng tham số:

Quảng cáo

Code
$string = "This is an example string";
echo strtok($string, " ") . "<br />"; //this
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "is an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "an example string"
echo strtok(" "). "<br />"; //$str lúc này là "example string"

Kết quả
This
is
an
example

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top