ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm str_ireplace() trong PHP

Hàm str_ireplace() sẽ thay thế các kí tự trong chuỗi bằng các ký tự khác mà không phân biệt chữ hoa chữ thường.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápstr_ireplace( $search, $replace, $subject);

Trong đó:

  • $search là kí tự tìm kiếm.
  • $replace là kí tự thay thế.
  • $subject là chuỗi cần thay thế.

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Nếu $search$replace cùng là các mảng, hàm str_ireplace() sẽ sử dụng từng phần tử tương ứng trong hai mảng để tìm kiếm và thay thế.
  • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những khoảng trắng sẽ được thay thế cho các phần tử còn lại của mảng $search.
  • Nếu $search là mảng và $replace là chuỗi, chuỗi $replace sẽ thay thế cho toàn bộ các phần tử của mảng $search trong có trong chuỗi $subject.

Ví dụ

$search$replace là các chuỗi.

Code
$search = 'an example'; 
$replace = 'a note';
$subject = 'this is an example string';

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả
this is an example string
this is a note string

$search$replace là các mảng.

Code
$search = [
		"this",
		"is",
		"an",
		"example"
]; 
$replace = [
		"There",
		"are",
		"some",
		"examples"
];
$subject = 'this is an example string';

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả
this is an example string
There are some examples string

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top