ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Hàm str_ireplace() trong PHP

Hàm str_ireplace() sẽ thay thế các kí tự trong chuỗi bằng các ký tự khác mà không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

Cú phápstr_ireplace( $search, $replace, $subject);

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó:

  • $search là kí tự tìm kiếm.
  • $replace là kí tự thay thế.
  • $subject là chuỗi cần thay thế.

Lưu ý:

  • Nếu $search$replace cùng là các mảng, hàm str_ireplace() sẽ sử dụng từng phần tử tương ứng trong hai mảng để tìm kiếm và thay thế.
  • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những khoảng trắng sẽ được thay thế cho các phần tử còn lại của mảng $search.
  • Nếu $search là mảng và $replace là chuỗi, chuỗi $replace sẽ thay thế cho toàn bộ các phần tử của mảng $search trong có trong chuỗi $subject.

Ví dụ

$search$replace là các chuỗi.

Code
$search = 'an example'; 
$replace = 'a note';
$subject = 'this is an example string';

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả
this is an example string
this is a note string

$search$replace là các mảng.

Code
$search = [
		"this",
		"is",
		"an",
		"example"
]; 
$replace = [
		"There",
		"are",
		"some",
		"examples"
];
$subject = 'this is an example string';

$result = str_ireplace($search, $replace, $subject);

echo $subject . "<br />";
echo $result . "<br />";

Kết quả
this is an example string
There are some examples string

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top