ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strtr() trong PHP

Hàm strtr() có tác dụng thay thế tất cả các kí tự, chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn thành kí tự, chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm strtr() có cách sử dụng gần giống như hàm str_replace(), tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Cú pháp

Cú pháp: hàm strtr() có hai cách sử dụng đó là: strtr($str, $replaceArr);

Hoặc: strtr( $str, $from, $to);

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc ban đầu.
  • $from là kí tự, chuỗi con trong $str và sẽ bị thay thế thành $to.
  • $to là kí tự, chuỗi sẽ thay thế cho $from.
  • $replaceArr là một mảng với khóa sẽ đóng vai trò của $from và giá trị sẽ đóng vai trò của $to. Khóa dài nhất sẽ được tìm kiếm và thay thế đầu tiên và giá trị vừa thay thế sẽ được bỏ qua.

Ví dụ

Hàm strtr() sử dụng 3 tham số:

Code
$string = "This is an example String";
$result = strtr($string, "i", "a");
echo $result;

Kết quả
Thas as an example Strang

Hàm strtr() sử dụng hai tham số:

Code
$arr = [
	"s"       => "x",
	"example" => "hot",
	"string"  => "number"
];
$string = "This is an example string";
$result = strtr($string, $arr);
echo $result;

Kết quả
Thix ix an hot number

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top