ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm str_replace() trong PHP

Cú pháp

Cú phápstr_replace($search, $replace, $subject);

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong đó:

 • $search là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký tự cần tìm kiếm để thay thế.
 • $replace là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký để thay thế cho kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký $sreach.
 • $subject là chuỗi ký tự hoặc mảng các chuỗi ký tự gốc cần được chỉnh sửa.

    Hàm str_replace() sẽ thay thế tất cả các ký tự $strSearch nằm trong $subject bằng ký tự $strReplace.

Mô tả

 • Nếu $search$replace là các mảng , str_replace() sẽ lấy từng phần tử của mảng để tìm kiếm và thay thế chúng trong chuỗi $subject.
 • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những chuỗi rỗng sẽ được sử dụng như là giá trị thay thế.
 • Nếu $search là 1 mảng và $replace là 1 chuỗi thì giá trị chuỗi $replace sẽ được thay thế cho mọi phần tử trong array $search.
 • Nếu $search$replace là các mảng các phần tử sẽ được xử lý từ đầu đến cuối.

Kết Quả trả về

Kết quả trả về của hàm str_replace() là một chuỗi hoặc 1 mảng với các ký tự đã được thay thế so với mảng ban đầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ

$search, $replace, $subject đều là chuỗi(string):

Code
$result	= str_replace('lap trinh', 'php', 'hoc lap trinh tai freetuts.net');
echo $result;

kết quả
hoc php tai freetuts.net

chuỗi 'lap trinh' đã được thay thế bằng chuỗi 'php'.

$search, $replace, $subject đều là mảng:

Code
$subject = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh', 'tai freetuts.net'];
$search = ['toi', 'dang', 'hoc lap trinh'];
$replace  = ['ban', 'co', 'hoc php'];
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo "<pre>";
  print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
	[0] => ban
	[1] => co
	[2] => hoc php
	[3] => tai freetuts.net
)

các phần từ trong mảng $search lần lượt được tìm kiếm và thay thế bằng các phần tử trong mảng $replace.

$search là array, $replace là chuỗi:

Code
$subject = 'toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai freetuts.net';
$search = ['hoc', 'nghien cuu'];
$replace  = 'hoc tap';
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo $result;

Kết quả
toi dang hoc tap, hoc tap lap trinh tai freetuts.net

tất cả các phân tử trong mảng $search đều được thay thế bằng chuỗi $replace.

$replace có ít phần tử hơn $search:

Code
$subject = 'toi dang hoc, nghien cuu lap trinh tai freetuts.net';
$search = ['hoc', 'nghien cuu', 'lap trinh'];
$replace  = ['learn', 'research'];
$result = str_replace($search, $replace, $subject);
echo $result;

Kết quả
toi dang learn, research tai freetuts.net

bạn có thể thấy phần tử thứ 3 của mảng $search có giá trị 'lap trinh' đã bị thay thế bằng 1 khoảng trắng, 

Kết luận: qua các ví dụ trên hi vọng các bạn đã nắm được định nghĩa và cách xử dụng trong từng trường hợp của hàm str_replace().

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top