ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm substr_compare() trong PHP

Hàm substr_compare() có tác dụng so sánh 1 đoạn của chuỗi này với một chuỗi khác. Ta có thể hiểu rằng hàm sẽ lấy một đoạn chuỗi ban đầu rồi đem so sánh chuỗi con đó với một chuỗi khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú pháp: substr_compare($main_str, $str, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $main_str là chuỗi thứ nhất.
  • $str là chuỗi thứ 2.
  • $pos là vị trí bắt đầu so sánh ở $main_str.
  • $lent là số kí tự tính từ $pos của chuỗi $main_str sẽ đem so sánh với $str.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "de", -2, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bcg", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "BC", 1, 2, true) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 3) . '<br>'; // 1
echo substr_compare("abcde", "cd", 1, 2) . '<br>'; // -1
echo substr_compare("abcde", "abc", 5, 1); // warning

Kết quả
0
0
0
0
1
-1

Warning: substr_compare(): The start position cannot exceed initial string length in C:\xampp\htdocs\test\index.php on line 8

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top