main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm strcasecmp() trong PHP

Hàm strcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về hiệu số giữa chiều dài chuỗi thứ nhất trừ đi chiều dài chuỗi thứ 2.

Cú pháp

Cú phápstrcasecmp( $str1, $str2);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$var1 = "Freetuts.net";<br />
$var2 = "freetuts.net";<br />
if (strcasecmp($var1, $var2) == 0) {<br />
    echo "hai chuỗi giống nhau";<br />
}		

Kết quả
hai chuỗi giống nhau

Code
$var1 = "Freetuts.net";
$var2 = "freetuts";
echo strcasecmp($var1, $var2);	

Kết quả
4

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top