ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm realpath_cache_get() trong PHP

Hàm realpath_cache_get() sẽ lấy nội dung của bộ nhớ cache cục bộ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

cache cục bộ là gì ?

Cũng tương tự như cache của trình duyệt, cache cục bộ cũng làm giảm thiểu một cách tối đa việc tìm kiếm dữ liệu của hệ thống, cái mà hệ thống đã từng tìm kiếm trước đó.

Cú pháp

Cú pháprealpath_cache_get();

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm realpath_cache_get() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các thông tin cache cục bộ của hệ thống.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm realpath_cache_get():

Code
echo "<pre>";
	print_r(realpath_cache_get());
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [C:\xampp/htdocs] => Array
    (
      [key] => 3303211530
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp\htdocs
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp] => Array
    (
      [key] => 1883071024
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp/htdocs/test] => Array
    (
      [key] => 1246434029
      [is_dir] => 1
      [realpath] => C:\xampp\htdocs\test
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

  [C:\xampp/htdocs/test/index.php] => Array
    (
      [key] => 1177966390
      [is_dir] => 
      [realpath] => C:\xampp\htdocs\test\index.php
      [expires] => 1496645743
      [is_rvalid] => 
      [is_wvalid] => 
      [is_readable] => 
      [is_writable] => 
    )

)

Đây là kết quả cache cục bộ của mình, kết quả sẽ khác với mỗi máy khác nhau.

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top