main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysql_affected_rows() trong PHP

Hàm mysql_affected_rows() sẽ lấy về số hàng đã bị ảnh hưởng bởi các câu truy vấn INSERT, UPDATE, REPLACE hoặc DELETE vừa truy vấn gần nhất.

Cú pháp

Cú phápmysql_affected_rows( $link_connect);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $link_connect là một kết nối MYSQL. Nếu không được truyền vào, $link_connect sẽ lấy giá trị của kết nối cuối cùng được mở bởi hàm mysql_connect().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số dòng ảnh hưởng bởi câu truy vấn gần nhất, hàm trả về -1 nếu truy vấn thất bại.

Ví dụ

Ví dụ về hàm mysql_affected_rows() trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db('mydb');

/* this should return the correct numbers of deleted records */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE id < 10');
printf("Records deleted: %d\n", mysql_affected_rows());

/* with a where clause that is never true, it should return 0 */
mysql_query('DELETE FROM mytable WHERE 0');
printf("Records deleted: %d\n", mysql_affected_rows());

Kết quả
Gelöschte Datensätze: 10
Gelöschte Datensätze: 0

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top