ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT

Hàm array_splice() trong PHP

Hàm array_splice() xóa phần tử trong mảng và thay thế bằng một phần tử hoặc một số phần tử khác.

Cú pháp

Cú pháparray_splice($array, $offset [, $lenght, $replace]);

Trong đó:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
 • $offset là vị trí của phần tử đầu tiên bị xóa.

Các phần tử tron dấu [ ] có thể không truyền vào:

 • $lenght là số phần tử bị xóa.
 • $replace phần tử hoặc mảng thay thế các phần tử bị xóa.

Ví dụ

$lenght dương:

Code
$input = range(0,10);
array_splice($input, 5, 4, ["25","22"]);

echo "<pre>";
	print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 25
  [6] => 22
  [7] => 9
  [8] => 10
)

$lenght âm:

Code
$input = range(0,10);
array_splice($input, 2, -2);

echo "<pre>";
  print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 9
  [3] => 10
)

$lenght = 0:

Code
$input = range(0,10);
array_splice($input, 5, 0);

echo "<pre>";
  print_r($input);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => 0
  [1] => 1
  [2] => 2
  [3] => 3
  [4] => 4
  [5] => 5
  [6] => 6
  [7] => 7
  [8] => 8
  [9] => 9
  [10] => 10
)

Tham khảo: php.net

Bình luận

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top