ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Danh sách hàm trong PHP

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Danh sách hàm trong PHP, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Danh sách hàm trong PHP.

+DANH SÁCH HÀM TRONG PHP
» Array Functions
1 Hàm key_exists() trong PHP
2 Hàm end() trong PHP
3 Hàm count() trong PHP
4 Hàm compact() trong PHP
5 Hàm array_values() trong PHP
6 Hàm array_unshift() trong PHP
7 Hàm array_shift() trong PHP
8 Hàm array_unique() trong PHP
9 Hàm array_uintesect() trong PHP
10 Hàm array_sum() trong PHP
11 Hàm array_splice() trong PHP
12 Hàm array_slice() trong PHP
13 Hàm array_search() trong PHP
14 Hàm array_reverse() trong PHP
15 Hàm array_replace() trong PHP
16 Hàm array_replace_recursive() trong PHP
17 Hàm array_reduce() trong PHP
18 Hàm array_rand() trong PHP
19 Hàm array_product() trong PHP
20 Hàm array_pop() trong PHP
21 Hàm array_pad() trong PHP
22 Hàm array_merge() trong PHP
23 Hàm array_map() trong PHP
24 Hàm array_keys() trong PHP
25 Hàm array_dift() trong PHP
26 Hàm array() trong PHP
27 Hàm array_chunk() trong PHP
28 Hàm array_change_key_case() trong PHP
29 Hàm in_array() trong PHP
30 Hàm array_column() trong PHP
31 Hàm array_combine() trong PHP
32 Hàm array_count_values() trong PHP
33 Hàm array_diff_assoc() trong PHP
34 Hàm array_push() trong PHP
35 Hàm array_diff_key() trong PHP
36 Hàm array_diff_uassoc() trong PHP
37 Hàm explode() trong PHP
38 Hàm usort() trong PHP
39 Hàm sort() trong PHP
40 Hàm uksort() trong PHP
41 Hàm uasort() trong PHP
42 Hàm shuffle() trong PHP
43 Hàm reset() trong PHP
44 Hàm range() trong PHP
45 Hàm next() trong PHP
46 Hàm prev() trong PHP
47 Hàm pos() trong PHP
48 Hàm natsort() trong PHP
49 Hàm natcasesort() trong PHP
50 Hàm ksort() trong PHP
51 Hàm krsort() trong PHP
52 Hàm key() trong PHP
» Hash Functions
53 Hàm md5() trong PHP
54 Hàm sha1() trong PHP
55 Hàm md5_file() trong PHP
56 Hàm hash_algos() trong PHP
57 Hàm hash() trong PHP
58 Hàm hash_init() trong PHP
59 Hàm hash_update() trong PHP
60 Hàm hash_final() trong PHP
61 Hàm hash_copy() trong PHP
62 Hàm hash_file() trong PHP
63 Hàm hash_equals() trong PHP
» String Functions
64 Hàm strtoupper() trong PHP
65 Hàm lcfirst() trong PHP
66 Hàm bin2hex() trong PHP
67 Hàm addslashes() trong PHP
68 Hàm trop() trong PHP
69 Hàm chr() trong PHP
70 Hàm chunk_split() trong PHP
71 Hàm str_replace() trong PHP
72 Hàm convert_uuencode() trong PHP
73 Hàm convert_uudecode() trong PHP
74 Hàm crc32() trong PHP
75 Hàm boolval() trong PHP
76 Hàm empty() trong PHP
77 Hàm floatval() trong PHP
78 Hàm get_defined_vars() trong PHP
79 Hàm echo() trong PHP
80 Hàm explode() trong PHP
81 Hàm get_html_translation_table() trong PHP
82 Hàm hex2bin() trong PHP
83 Hàm html_entity_decode() trong PHP
84 Hàm htmlentities() trong PHP
85 Hàm implode() trong PHP
86 Hàm join() trong PHP
87 Hàm lcfirst() trong PHP
88 Hàm ltrim() trong PHP
89 Hàm md5() trong PHP
90 Hàm nl2br() trong PHP
91 Hàm number_format() trong PHP
92 Hàm ord() trong PHP
93 Hàm print() trong PHP
94 Hàm rtrim() trong PHP
95 Hàm similar_text() trong PHP
96 Hàm str_ireplace() trong PHP
97 Hàm str_pad() trong PHP
98 Hàm str_repeat() trong PHP
99 Hàm str_shuffle() trong PHP
100 Hàm str_split() trong PHP
101 Hàm str_word_count() trong PHP
102 Hàm strcasecmp() trong PHP
103 Hàm strchr() trong PHP
104 Hàm strstr() trong PHP
105 Hàm strcmp() trong PHP
106 Hàm strip_tags() trong PHP
107 Hàm stripcslashes() trong PHP
108 Hàm stripos() trong PHP
109 Hàm stripslashes() trong PHP
110 Hàm stristr() trong PHP
111 Hàm strlen() trong PHP
112 Hàm strnatcasecmp() trong PHP
113 Hàm strnatcmp() trong PHP
114 Hàm strncmp() trong PHP
115 Hàm strpbrk() trong PHP
116 Hàm strpos() trong PHP
117 Hàm strrchr() trong PHP
118 Hàm strrev() trong PHP
119 Hàm strripos() trong PHP
120 Hàm strrpos() trong PHP
121 Hàm strspn() trong PHP
122 Hàm strtok() trong PHP
123 Hàm strtolower() trong PHP
124 Hàm strtoupper() trong PHP
125 Hàm strtr() trong PHP
126 Hàm substr_compare() trong PHP
127 Hàm substr_count() trong PHP
128 Hàm substr_replace() trong PHP
129 Hàm substr() trong PHP
130 Hàm trim() trong PHP
131 Hàm ucfirst() trong PHP
132 Hàm ucwords() trong PHP
133 Hàm wordwrap() trong PHP
» Variable handling
134 Hàm intval() trong PHP
135 Hàm gettype() trong PHP
136 Hàm is_array() trong PHP
137 Hàm is_bool() trong PHP
138 Hàm is_callable() trong PHP
139 Hàm is_float() trong PHP
140 Hàm is_double() trong PHP
141 Hàm is_int() trong PHP
142 Hàm is_integer() trong PHP
143 Hàm is_null() trong PHP
144 Hàm is_numeric() trong PHP
145 Hàm is_object() trong PHP
146 Hàm is_real() trong PHP
147 Hàm is_resource() trong PHP
148 Hàm is_scalar() trong PHP
149 Hàm is_string() trong PHP
150 Hàm isset() trong PHP
151 Hàm print_r() trong PHP
152 Hàm serialize() trong PHP
153 Hàm unserialize() trong PHP
154 Hàm settype() trong PHP
155 Hàm strval() trong PHP
156 Hàm unset() trong PHP
157 Hàm var_dump() trong PHP
158 Hàm var_export() trong PHP
» Hàm tự định nghĩa
159 Hàm Remove all file in folder trong PHP
» Date / Time function
160 Hàm checkdate() trong PHP
161 Hàm date_add() trong PHP
162 Hàm date_create_from_format() trong PHP
163 Hàm date_create() trong PHP
164 Hàm date_date_set() trong PHP
165 Hàm date_default_timezone_get() trong PHP
166 Hàm date_default_timezone_set() trong PHP
167 Hàm date_diff() trong PHP
168 Hàm date_format() trong PHP
169 Hàm date_get_last_errors() trong PHP
170 Hàm date_interval_create_from_date_string() trong PHP
171 Hàm date_interval_format() trong PHP
172 Hàm date_isodate_set() trong PHP
173 Hàm date_modify() trong PHP
174 Hàm date_offset_get() trong PHP
175 Hàm date_parse_from_format() trong PHP
176 Hàm date_parse() trong PHP
177 Hàm date_sub() trong PHP
178 Hàm date_sun_info() trong PHP
179 Hàm date_time_set() trong PHP
180 Hàm date_timestamp_get() trong PHP
181 Hàm date_timestamp_set() trong PHP
182 Hàm date_timezone_get() trong PHP
183 Hàm date_timezone_set() trong PHP
184 Hàm date() trong PHP
185 Hàm getdate() trong PHP
186 Hàm gettimeofday() trong PHP
187 Hàm gmdate() trong PHP
188 Hàm gmmktime() trong PHP
189 Hàm idate() trong PHP
190 Hàm localtime() trong PHP
191 Hàm microtime() trong PHP
192 Hàm mktime() trong PHP
193 Hàm strftime() trong PHP
194 Hàm strtotime() trong PHP
195 Hàm time() trong PHP
196 Hàm timezone_abbreviations_list() trong PHP
197 Hàm timezone_location_get() trong PHP
198 Hàm timezone_name_get() trong PHP
199 Hàm timezone_offset_get() trong PHP
200 Hàm timezone_open() trong PHP
» File system Functions
201 Hàm basename() trong PHP
202 Hàm chgrp() trong PHP
203 Hàm chmod() trong PHP
204 Hàm chown() trong PHP
205 Hàm clearstatcache() trong PHP
206 Hàm copy() trong PHP
207 Hàm unlink() trong PHP
208 Hàm dirname() trong PHP
209 Hàm disk_free_space() trong PHP
210 Hàm disk_total_space() trong PHP
211 Hàm diskfreespace() trong PHP
212 Hàm fclose() trong PHP
213 Hàm feof() trong PHP
214 Hàm fgetc() trong PHP
215 Hàm fgets() trong PHP
216 Hàm fgetss() trong PHP
217 Hàm file_exists() trong PHP
218 Hàm file_get_contents() trong PHP
219 Hàm file_put_contents() trong PHP
220 Hàm file() trong PHP
221 Hàm fileatime() trong PHP
222 Hàm filectime() trong PHP
223 Hàm filegroup() trong PHP
224 Hàm fileinode() trong PHP
225 Hàm filemtime() trong PHP
226 Hàm fileowner() trong PHP
227 Hàm fileperms() trong PHP
228 Hàm filesize() trong PHP
229 Hàm filetype() trong PHP
230 Hàm fopen() trong PHP
231 Hàm fpassthru() trong PHP
232 Hàm fwrite() trong PHP
233 Hàm fputs() trong PHP
234 Hàm fread() trong PHP
235 Hàm fseek() trong PHP
236 Hàm fstat() trong PHP
237 Hàm ftell() trong PHP
238 Hàm ftruncate() trong PHP
239 Hàm glob() trong PHP
240 Hàm is_dir() trong PHP
241 Hàm is_executable() trong PHP
242 Hàm is_file() trong PHP
243 Hàm is_link() trong PHP
244 Hàm is_readable() trong PHP
245 Hàm is_uploaded_file() trong PHP
246 Hàm is_writable() trong PHP
247 Hàm link() trong PHP
248 Hàm lstat() trong PHP
249 Hàm mkdir() trong PHP
250 Hàm move_uploaded_file() trong PHP
251 Hàm parse_ini_file() trong PHP
252 Hàm parse_ini_string() trong PHP
253 Hàm pathinfo() trong PHP
254 Hàm readfile() trong PHP
255 Hàm readlink() trong PHP
256 Hàm realpath_cache_get() trong PHP
257 Hàm realpath_cache_size() trong PHP
258 Hàm realpath() trong PHP
259 Hàm rename() trong PHP
260 Hàm rewind() trong PHP
261 Hàm rmdir() trong PHP
262 Hàm symlink() trong PHP
263 Hàm tempnam() trong PHP
264 Hàm tmpfile() trong PHP
265 Hàm touch() trong PHP
» Database Function
266 Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP
267 Hàm mysqli_field_count() trong PHP
268 Hàm mysqli_field_seek() trong PHP
269 Hàm mysqli_field_tell() trong PHP
270 Hàm mysqli_free_result() trong PHP
271 Hàm mysqli_get_charset() trong PHP
272 Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP
273 Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP
274 Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP
275 Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP
276 Hàm mysqli_get_proto_info() trong PHP
277 Hàm mysqli_get_server_info() trong PHP
278 Hàm mysqli_get_server_version() trong PHP
279 Hàm mysqli_info() trong PHP
280 Hàm mysqli_init() trong PHP
281 Hàm mysqli_multi_query() trong PHP
282 Hàm mysqli_next_result() trong PHP
283 Hàm mysqli_num_fields() trong PHP
284 Hàm mysqli_num_rows() trong PHP
285 Hàm mysqli_options() trong PHP
286 Hàm mysqli_ping() trong PHP
287 Hàm mysqli_query() trong PHP
288 Hàm mysqli_real_connect() trong PHP
289 Hàm mysqli_refresh() trong PHP
290 Hàm mysqli_select_db() trong PHP
291 Hàm mysqli_set_charset() trong PHP
292 Hàm mysqli_stat() trong PHP
293 Hàm mysql_affected_rows() trong PHP
294 Hàm mysqli_connect() trong PHP
295 Hàm mysql_close() trong PHP
296 Hàm mysql_connect() trong PHP
297 Hàm mysqli_affected_rows() trong PHP
298 Hàm mysqli_change_user() trong PHP
299 Hàm mysqli_connect_errno() trong PHP
300 Hàm mysqli_connect_error() trong PHP
301 Hàm mysqli_errno() trong PHP
302 Hàm mysqli_error_list() trong PHP
303 Hàm mysqli_error() trong PHP
304 Hàm mysqli_fetch_all() trong PHP
305 Hàm mysqli_fetch_array() trong PHP
306 Hàm mysqli_fetch_assoc() trong PHP
307 Hàm mysqli_fetch_field() trong PHP
308 Hàm mysqli_fetch_fields() trong PHP
309 Hàm mysqli_fetch_lengths() trong PHP
310 Hàm mysqli_fetch_object() trong PHP

Bài xem nhiều

Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql

Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng đăng nhập…

Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân

Bảng mã ASCII chuẩn các hệ nhị phân - thập phân - thập lục phân

Mã ASCII được dùng khá thường xuyên khi lập trình để giao tiếp với ngôn…

Cách khai báo biến trong PHP, các loại biến thường gặp

Cách khai báo biến trong PHP, các loại biến thường gặp

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng…

Bài 26: Hàm isset() và empty() trong php

Bài 26: Hàm isset() và empty() trong php

Hàm isset() trong PHP mình cũng đã sử dụng khá nhiều lần rồi nhưng vẫn…

Các kiểu dữ liệu trong PHP và các loại biến tương ứng

Các kiểu dữ liệu trong PHP và các loại biến tương ứng

Tiếp theo bài học khai báo biến và hằng số trong php thì chúng ta…

Bài 19: Phương thức GET và POST trong php

Bài 19: Phương thức GET và POST trong php

Như các bạn biết bộ mã nguồn web viết bằng PHP được đưa lên host…

Download và cài đặt Vertrigo Server

Download và cài đặt Vertrigo Server

Như ta biết thì PHP là một ngôn ngữ chạy trên Server nên ta cần…

Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Bài 20: Các hàm xử lý chuỗi trong php

Việc xử lý chuỗi trong PHP rất là quan trọng vì dữ liệu để hiển…

Bài 25: Session và cookie trong php

Bài 25: Session và cookie trong php

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu của người dùng, từ đó hệ…

Bài 05: Câu lệnh if else trong php

Bài 05: Câu lệnh if else trong php

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu đến khái niệm về mệnh đề, cách sử…

Hàm strpos() trong PHP

Hàm strpos() trong PHP

Cách sử dụng strpos() trong PHP

Hiểu về Request và Response trong lập trình Web

Hiểu về Request và Response trong lập trình Web

Khi coi các bài tutorials trên mạng hoặc các video học lập trình trên mạng…

Bài 04: Toán tử và biểu thức trong php

Bài 04: Toán tử và biểu thức trong php

Vậy là chúng ta đã tì hiểu được các khái niệm về biến, hằng số…

Font Awesome là gì? Cách sử dụng Font Awesome

Font Awesome là gì? Cách sử dụng Font Awesome

Trước đây để tạo các ICON đó ta phải thực hiện cắt chúng ra từ…

Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database

Chương trình quản lý sinh viên PHP lưu database

Ở bài tập trước chúng ta đã tập làm trang quản lý sinh viên lưu…

Bài 09: Vòng lặp foreach trong php

Bài 09: Vòng lặp foreach trong php

Ở các bài trước chúng ta đã được học ba vòng lặp (for, while và…

Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP

Giải phương trình bậc nhất một ẩn bằng PHP

Trước khi lập trình một bài toán thì bạn cần phải biết bài toán yêu…

Bài 07: Vòng lặp for trong php

Bài 07: Vòng lặp for trong php

Trong bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về cú pháp và cách…

Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Bài 10: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php

Trong bài này các bạn sẽ được học một số lệnh dừng vòng lặp (break),…

Thuật toán phân trang với PHP và MySQL

Thuật toán phân trang với PHP và MySQL

Trên freetuts.net đã có hai bài viết về thuật toán phân trang rồi nhưng những…

Top