main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm is_dir() trong PHP

Hàm is_dir() sẽ kiểm tra xem đường dẫn truyền vào có phải là một thư mục hay không.

Cú pháp

Cú phápis_dir( $filename);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và là một thư mục, Ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm is_dir():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
function checkdir( $path){
	if (is_dir($path)) {
		return $path . " là một thư mục <br />";
	}else{
		return $path . " không phải một thư mục <br />";
	}
}

echo checkdir("test.txt");
echo checkdir("css");
echo checkdir("files");
echo checkdir("something");

Kết quả
test.txt không phải một thư mục 
css là một thư mục 
files là một thư mục 
something không phải một thư mục 

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top