main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm array_combine() trong PHP

# Descriptions

Hàm array_combine() trong PHP có tác dụng trộn hai mảng lại với nhau với mảng thứ nhất là key và mảng thứ hai là value. Nếu hai mảng có các số phần tử không bằng nhau thì kết quả nó sẽ trả về FALSE và ngược lại sẽ trả về mảng đã chuyển đổi.

# Parameters

Cú pháp: bool array_combine ( array $keys , array $values )

Quảng cáo

Trong đó:

 • $keys là mảng sẽ được chuyển đổi thành key
 • $values là mảng sẽ được chuyển đổi thành values

Lưu ý: Hai mảng truyền vào phải có tổng số phần tử bằng nhau thì hàm này mới chuyển đổi được.

# Return Valules

Hàm này sẽ trả về mảng đã chuyển đổi nếu trộn thành công và FALSE nếu trộn thất bại

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

# Examples

Một ví dụ trộn thành công

$keys = array(
  'name', 'email', 'address', 'phone'
);
 
$value = array(
  'TheHalfHeart', 'TheHalfHeart@gmail.com', 'HCM CYTY', '0979 306 603'
);
 
echo '<pre>';
 
print_r(array_combine($keys, $value));
Kết quả

Array
(
  [name] => TheHalfHeart
  [email] => TheHalfHeart@gmail.com
  [address] => HCM CYTY
  [phone] => 0979 306 603
)

Hàm này thật thú vị phải không các bạn

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top