ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm sort() trong PHP

Hàm sort() sẽ sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự từ thấp đến cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú Pháp

Cú Phápsort($array, $sort_flag);

Trong đó:

 • $array là mảng cần sắp xếp.
 • $sort_flag là tham số không bắt buộc, quy định kiểu sắp xếp.

Vậy có các kiểu sắp xếp nào?

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • SORT_REGULAR :  kiểu mặc định, so sánh bình thường.
 • SORT_NUMERIC : so sánh dựa vào số.
 • SORT_STRING :  so sánh dựa vào  chuỗi.
 • SORT_NATURAL: so sanh theo thứ tự alphabet.
 • SORT_FLAG_CASE : sử dụng kết hợp với SORT_STRING hoặc SORT_NATURAL để sắp xếp chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chư thường.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Code
$subject = array(
	"php",
	 "java",
	 "js", 
	 "html"
);
sort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = html
subject[1] = java
subject[2] = js
subject[3] = php

Code
$subject = array(
	1,
	43,
	55,
	24
);
sort($subject, SORT_NUMERIC);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = 1
subject[1] = 24
subject[2] = 43
subject[3] = 55

Code
$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = Zend
subject[1] = cI
subject[2] = laravel

Ta có thể thấy tuy rằng z đúng sau c nhưng Zend vẫn được xếp trên cI do Z được viết hoa.Để sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường ta nên dùng kết hợp với SORT_FLAG_CASE.

Code
$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = cI
subject[1] = laravel
subject[2] = Zend

chữ Zend đã về đúng vị trí của nó :D  

Tham khảo : php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top