main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_query() trong PHP

Hàm mysqli_query() sẽ thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp: mysqli_query( $connect, $sql, $mode);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $connect là kết nối MySQL.
  • $sql là câu truy vấn.
  • $mode là tham số tùy chọn, mang một trong các giá trị sau:
    • MYSQLI_USE_RESULT : sử dụng khi cần lấy một lượng lớn dữ liệu.
    • MYSQLI_STORE_RESULT : giá trị mặc định nếu không truyền.

Kết quả trả về

Đối với các truy vấn SELECT, SHOW, DESCRIBE, hoặc EXPLAIN, hàm sẽ trả về một đối tượng kết quả mysql.

Đối với các truy vấn khác hàm sẽ trả về True nếu truy vấn thành công, ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_query():

Quảng cáo

Code
<?php
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Perform queries 
mysqli_query($con,"SELECT * FROM Persons");
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (FirstName,LastName,Age) VALUES ('Glenn','Quagmire',33)");

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top