main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_ping() trong PHP

Hàm mysqli_ping() có chức năng kiểm tra kết nối tới MySQL server, nếu kết nối bị gián đoạn nó sẽ cố gắng kết nối lại với server.

Cú pháp

Cú phápmysqli_ping( $connect);

Quảng cáo

Trong đó:

$connect là kết nối MySQL.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về False nếu kết nối bị gián đoạn. Ngược lại hàm trả về True.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_ping():

Quảng cáo

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");

// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

// Check if server is alive
if (mysqli_ping($con)){
  echo "Connection is ok!";
}
else{
  echo "Error: ". mysqli_error($con);
}

mysqli_close($con);

Kết quả
Connection is ok!

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top