main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm hash_copy() trong PHP

Hàm hash_copy() sẽ sao chép tài nguyên quy định thuật toán mã hóa và lưu vào biến nào đó.

Cú pháp

Cú pháp:  hash_copy( $context);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $context là tài nguyền quy định thuật toán mã hóa. $context là kết quả trả về của hàm hash_init().

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một tài nguyên quy định thuật toán mã hóa. Tài nguyên tương đương với tài nguyên truyền vào.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm hash_copy():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$ctx = hash_init('md5');
hash_update($ctx, 'This is a test');
$copy = hash_copy($ctx);
echo hash_final($ctx). "<br />";
echo hash_final($copy). "<br />";

Kết quả
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339
ce114e4501d2f4e2dcea3e17b546f339

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top