main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm print() trong PHP

Hàm print() sẽ in ra chuỗi được truyền vào. Hàm luôn luôn trả về 1.

Lưu ý: print() thực chất không phải là một hàm, do vậy bạn có thể không cần sử dụng dấu ngoặc đơn để sử dụng hàm này.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú pháp :print( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi muốn in.

Ví dụ

Code
print("Freetuts.net") . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn." . "<br />";

print "print() vẫn hoạt động khi
in nhiều dòng" . "<br />";

Kết quả
Freetuts.net
print() vẫn hoạt động khi không sử dụng dấu ngoặc đơn.
print() vẫn hoạt động khi in nhiều dòng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top