main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm date_add() trong PHP

Hàm date_add() sẽ cộng thêm một khoảng thời gian nhất định vào một đối tượng thời gian nào đó.

Cú pháp

Cú phápdate_add( $object, $interval);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian, $object là kết quả trả về của hàm date_create().
  • $interval là khoảng thời gian cần thêm, Thực chất $interval cũng là một đối tượng DateInterval.

Kết quả trả về

Hàm trả về một đối tượng thời gian nếu thành công và trả về FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm date_add():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$date = date_create('2017-4-30');
date_add($date, date_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo date_format($date, 'Y-m-d');

Kết quả
2017-05-10

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top