main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_fetch_fields() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_fields() sẽ trả về một mảng các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_fields( $result);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query()mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().

kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng bao gồm các đối tượng đại diện cho thông tin các cột trong bảng. Nếu không có thông tin, hàm trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_fields():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";

if ($result=mysqli_query($con,$sql)){
	// Get field information for all fields
	$fieldinfo=mysqli_fetch_fields($result);

	foreach ($fieldinfo as $val){
		printf("Name: %s\n",$val->name);
		printf("Table: %s\n",$val->table);
		printf("max. Len: %d\n",$val->max_length);
	}
	// Free result set
	mysqli_free_result($result);
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top