main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm ftruncate() trong PHP

Hàm ftruncate() sẽ cắt bớt nội dung của file được truyền vào. Hàm sẽ cắt bớt các nội dung ở cuối file sao cho kích thước file sau khi cắt bằng $size truyền vào.

Cú pháp

Cú phápftruncate( $hanndle, $size);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $handle là file đã được mở trước đó bởi hàm fopen().
  • $size là kích thước file sau khi cắt bớt.

Kết quả trả về

Hàm trả về True khi thực hiên thành công. Nếu thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng của hàm ftruncate():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$filename = 'test.txt';
file_put_contents($filename, "this is a test");
$handle = fopen($filename, 'r+');
ftruncate($handle, 10);
echo fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);

Kết quả
this is a

Rõ ràng khi tạo file nội dung của file là 'this is a test", sau khi sử dụng hàm ftruncate() nó đã bị cắt bớt nên trả về kết quả như ví dụ trên.

Quảng cáo

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top