main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm date_timestamp_set() trong PHP

Hàm date_timestamp_set() sẽ đặt lại thời gian của đối tượng mốc thời gian dựa vào unix timestamp.

Unix timestamp chính là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian nào đó.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápdate_timestamp_set( $object, $timestamp);

Trong đó:

  • $object là đối tượng thời gian.
  • $timestamp là số giây từ 00:00:00 1/1/1970 đến một mốc thời gian muốn đặt lại cho $object.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả một đối tượng thời gian nếu chạy thành công, ngược lại nếu chạy thất bại hàm sẽ trả về FALSE.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ

Ví dụ về hàm date_timestamp_set():

Quảng cáo

Code
$date = date_create();
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1493899800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

date_timestamp_set($date, 1400429800);
echo date_format($date, 'Y-m-d H:i:s') . "<br />";

Kết quả
2017-05-03 20:09:39
2017-05-04 19:10:00
2014-05-18 23:16:40

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top