main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm file_put_contents() trong PHP

hàm file_put_contents() sẽ ghi nội dung vào file truyền vào. Nếu file không tồn tại, hàm sẽ tạo file và ghi nội dung vào đó. Nếu file đã tồn tại, hàm sẽ ghi đè lên nội dung cũ nếu tham số FILE_APPEND không được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápfile_put_contents( $filename, $data, $flag);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $data là nội dung của file.
  • $flag là tham số, mang một trong các giá trị sau:
    • FILE_USE_INCLUDE_PATH : hàm sẽ tìm kiếm $filename trong include directory, xem thêm include_path  để tìm hiểu.
    • FILE_APPEND : nếu file đã tồn tại, hám sẽ không ghi đè $data vào nội dung sẵn có mà sẽ nối $data vào cuối file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về số byte của nội dung $data đã được ghi vào $filename. Nếu chạy thất bại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm file_put_contents():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
file_put_contents('test.txt', 'this is a test');
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả
this is a test

Sử dụng $flag, file test.txt tạo từ ví dụ 1:

Quảng cáo

Code
file_put_contents('test.txt', ' used file_get_contents function.', FILE_APPEND);
//đọc toàn bộ file
echo file_get_contents('test.txt');

Kết quả
this is a test used file_get_contents function.

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top