main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm chgrp() trong PHP

Hàm chgrp() sẽ thay đổi nhóm của file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápchgrp( $filename, $group);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $group là nhóm mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Đây là ví dụ minh tham khảo trên trang chủ php.net:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$filename = 'shared_file.txt';
$format = "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top