ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm intval() trong PHP

Hàm intval có tác dụng chuyển đổi một biến hoặc một giá trị sang kiểu số nguyên (integer).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Description

int intval ( $var, $base = 10)

Hàm có hai tham số, tham số đầu tiên là bắt buộc và tham số thứ 2 là không bắt buộc. Hàm sẽ chuyển đổi giá trị của tham số var về một số nguyên (integer) với cơ số base, mặc định là cơ số 10. Nếu bạn truyền một object thì lập tức sẽ nhận thông báo lỗi E_NOTICE và hàm sẽ return về 1.

Parameters

Hàm có hai tham số như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

$var

Biến chứa giá trị cần chuyển đổi sang kiểu số nguyên. $var có thể là một biểu thức, một giá trị hoặc một hàm có return, tuy nhiên bạn không thể truyền một object vì sẽ bị lỗi ngay.

$base

Biến chứa cơ số cần chuyển đổi, mặc định là cơ số 10.

Lưu ý: Một số lưu ý với $base như sau:

 • Nếu $base có giá trị 0 thì kết quả cơ số sẽ trả về theo định dạng của $var
 • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0x hoặc 0X thì kết quả sẽ trả về cơ số 16
 • Nếu $var có giá trị bắt đầu bằng 0 thì kết quả sẽ trả vê cơ số 8
 • Các trường hợp còn lại sẽ trả về cơ số 10

Return values

Trả về số nguyên nếu thành công, 0 nếu thất bại. Nếu bạn truyền vào một mảng rỗng thì sẽ trả về 0, mảng không rỗng sẽ trả về 1.

Giá trị trả về tối đa sẽ phụ thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang sử dụng, giả sử hệ điều hành 32bit thì kết quả sẽ nằm trong khoảng -2147483648 tới 2147483647.

Examples

Đây là một số ví dụ mình lấy trên trang chủ php.net.

<?php
echo intval(42);           // 42
echo intval(4.2);           // 4
echo intval('42');          // 42
echo intval('+42');          // 42
echo intval('-42');          // -42
echo intval(042);           // 34
echo intval('042');          // 42
echo intval(1e10);          // 1410065408
echo intval('1e10');         // 1
echo intval(0x1A);          // 26
echo intval(42000000);        // 42000000
echo intval(4200000000000000000);  // 0
echo intval('4200000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);          // 42
echo intval('42', 8);         // 34
echo intval(array());         // 0
echo intval(array('freetuts', 'thehalfheart'));   // 1
?>

No more examples.

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top