main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm str_shuffle() trong PHP

Hàm str_shuffle() sẽ đảo thứ tự một cách ngẫu nhiên các kí tự trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi mới đã bị xáo trộn thứ tự so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstr_shuffle( $str);

Quảng cáo

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần đảo thứ tự các kí tự.

Ví dụ

Code
$input = "freetuts.net";
$result = str_shuffle($input);
echo $input . "<br />";
echo $result;

Kết quả
freetuts.net
.ersttneefut

Tham khảo: php.net

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top