ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm htmlentities() trong PHP

Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kí thự HTML entiies là các kí tự dùng để hiển thị các biểu tượng, kí tự trong HTML. Ví dụ muốn hiển thị 5 dấu cách, nếu bạn chỉ sử dụng dấu cách bình thường trình duyệt sẽ loại bỏ 4 dấu và chỉ dữ lại 1 dấu cách, muốn hiển thị tất cả bạn sẽ phải sử dụng HTML entiies.

Cú pháp

Cú pháp: htmlentities( $str, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • $str là chuỗi truyền vào.
 • $flags là tham số mang một trong những giá trị sau:
  • ENT_COMPAT.
  • ENT_QUOTES.
  • ENT_NOQUOTES.
  • ENT_IGNORE .
  • ENT_SUBSTITUTE.
  • ENT_DISALLOWED.
  • ENT_HTML401.
  • ENT_XML1.
  • ENT_XHTML.
  • ENT_HTML5.
 • $encoding là tham số không bắt buộc.

Ví dụ

Code
$html="<html> <head><head>something like this  </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

echo $str. "<br \>";
echo $htmlentity . "<br \>";

Kết quả
<html> <head><head>something like this </html><br />
<br />
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top