main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm htmlentities() trong PHP

Hàm htmlentities() sẽ chuyển các kí tự thích hợp thành các kí tự HTML entiies.

Kí thự HTML entiies là các kí tự dùng để hiển thị các biểu tượng, kí tự trong HTML. Ví dụ muốn hiển thị 5 dấu cách, nếu bạn chỉ sử dụng dấu cách bình thường trình duyệt sẽ loại bỏ 4 dấu và chỉ dữ lại 1 dấu cách, muốn hiển thị tất cả bạn sẽ phải sử dụng HTML entiies.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú pháp: htmlentities( $str, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401, $encoding = ini_get("default_charset");

Trong đó:

 • $str là chuỗi truyền vào.
 • $flags là tham số mang một trong những giá trị sau:
  • ENT_COMPAT.
  • ENT_QUOTES.
  • ENT_NOQUOTES.
  • ENT_IGNORE .
  • ENT_SUBSTITUTE.
  • ENT_DISALLOWED.
  • ENT_HTML401.
  • ENT_XML1.
  • ENT_XHTML.
  • ENT_HTML5.
 • $encoding là tham số không bắt buộc.

Ví dụ

Code
$html="<html> <head><head>something like this  </html>";
$str = htmlentities( $html, ENT_COMPAT, 'UTF-8')."<br />";
$htmlentity = htmlentities( $str, ENT_COMPAT, 'UTF-8');

echo $str. "<br \>";
echo $htmlentity . "<br \>";

Kết quả
<html> <head><head>something like this </html><br />
<br />
&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like this &lt;/html&gt;<br />

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top