ARRAY FUNCTIONS
HASH FUNCTIONS
STRING FUNCTIONS
VARIABLE HANDLING
HÀM TỰ ĐỊNH NGHĨA
DATE / TIME FUNCTION
FILE SYSTEM FUNCTIONS
DATABASE FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm gettimeofday() trong PHP

Hàm gettimeofday() sẽ lấy thời gian hiện tại. Hàm sẽ lấy thông tin của thời điểm hiện tại bao gồm: timestamp, microseconds, số phút chênh lệch so với múi giờ số 0( sẽ là là đối số của múi giờ, ví dụ tại Việt Nam sẽ là -420 do Việt Nam thuộc múi giờ +7), và quy ước giờ mùa hè( Daylight Saving Time) tại địa điểm đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp

Cú phápgettimeofday( $return_float);

Trong đó:

 • $return_float là tham số không bắt buộc mặc định mang giá trị FALSE. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng thông tin nếu $return_float mang giá trị FASLE hoặc số thập phân chỉ số giây tính từ thời điểm 0:00:00 1/1/1970 đến hiện tại nếu $return_float mang giá trị TRUE.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong kết quả trả về:

 • 'sec' là timestamp của thời điểm hiện tại.
 • 'usec' là số microseconds.
 • 'minuteswests' là số phút chênh lệch so với múi giờ số 0.
 • 'dsttime' là giờ quy ước mùa hè( Daylight Saving Time).

Ví dụ

Cách sử dụng hàm gettimeofday():

$arr = gettimeofday();
echo "<pre>";
	print_r($arr);
echo "</pre>";

echo date("H:m:s d/m/Y", $arr['sec']) ." <br />";

echo $timestamp = gettimeofday(TRUE);

Kết quả:

Array
(
  [sec] => 1493885764
  [usec] => 124975
  [minuteswest] => -420
  [dsttime] => 0
)
15:05:04 04/05/2017 
1493885764.125

Tham khảo: php.net

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top