main logo png Danh sách hàm trong PHP

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm mysqli_multi_query() trong PHP

Hàm mysqli_multi_query() sẽ thực hiện một hoặc nhiều câu truy vấn đối với database, các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy(;).

Cú pháp

Cú phápmysqli_multi_query( $connect, $sql);

Quảng cáo

Trong đó:

 • $connect là kết nối MySQL.
 • $sql là chuỗi bao gồm các câu truy vấn được phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy.

Kết quả trả về 

Hàm trả về False nếu thực hiên truy vấn đầu tiên thất bại, ngược lại hàm sẽ trả về True.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_multi_query():

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code
$con = mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
	echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql = "SELECT Lastname FROM Persons ORDER BY LastName;";
$sql .= "SELECT Country FROM Customers";

// Execute multi query
if (mysqli_multi_query($con,$sql)){
	do{
	  // Store first result set
	  if ($result=mysqli_store_result($con)) {
	  	// Fetch one and one row
		  while ($row=mysqli_fetch_row($result)){
		    printf("%s\n",$row[0]);
		  }
		  // Free result set
		  mysqli_free_result($result);
	  }
  }while (mysqli_next_result($con));
}

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top