HỌC MYSQL
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học MySQL

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học MySQL, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học MySQL.

Đi song song với ngôn ngữ lập trình PHP là hệ quản trị CSDL MySQL, đây là một cặp đôi thường được dùng để xây dựng các ứng dụng website. MySQL có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu và PHP có nhiệm vụ lập trình phía Server, tiếp nhận và xử lý yêu cầu của người dùng, sau đó lấy dữ liệu tương ứng và trả kết quả về cho client.

Để học MySQL thì bạn sẽ phải có một chút kiến thức về phân tích hệ thống, phân tích CSDL. Nghĩa là từ các yêu cầu của người dùng sẽ phân tích thiết kế một mô hình dữ liệu để lưu trữ các yêu cầu đó. Ví dụ khi bạn làm một website bán hàng thì bạn phải phân tích những đối tượng cần được lưu trữ, sau đó thiết kế thành các table và các mối quan hệ giữa các table đó.

Và trong chuyên mục này mình sẽ giới thiệu một số chuyên đề như học MySQL căn bản, cách sử dụng View, trigger, procedure trong MySQL để từ đó các bạn có thể vận dụng trong project của các bạn. Điểm quan trọng nhất trong quá trình học MySQL là bạn phải siêng năng, chịu khó làm theo các ví dụ, tự nghĩ ra các câu truy vấn đề thực hành hoặc tìm những bài tập tương tự để thực hành. Quan trọng hơn nữa là bạn phải đặt câu hỏi nếu gặp khó khăn trong quá trình học MySQL.

Hiện nay mình chưa quay được nhiều video về MySQL nhưng trong tương lai mình sẽ cố gắng hoàn thành các video để các bạn dễ theo dõi hơn. Vì blog mới thành lập và tác giả viết bài còn hạn chế nên đành phải lấy thời gian để hứa với các bạn vậy. Cuối cùng chúc các bạn học MySQL tốt và hy vọng đây sẽ là nơi học lý tưởng cho các bạn.

Các khóa học online:

1CÁC HÀM TRONG MYSQL
String Functions
1 Hàm ASCII trong MySQL
2 Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL
3 Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL
4 Hàm CONCAT trong MySQL
5 Hàm CONCAT_WS trong MySQL
6 Hàm FIELD trong MySQL
7 Hàm FIND_IN_SET trong MySQL
8 Hàm FORMAT trong MySQL
9 Hàm INSERT trong MySQL
10 Hàm INSTR trong MySQL
11 Hàm LCASE trong MySQL
12 Hàm LEFT trong MySQL
13 Hàm LENGTH trong MySQL
14 Hàm LOCATE trong MySQL
15 Hàm LOWER trong MySQL
16 Hàm LPAD trong MySQL
17 Hàm LTRIM trong MySQL
18 Hàm MID trong MySQL
19 Hàm POSITION trong MySQL
20 Hàm REPEAT trong MySQL
21 Hàm REPLACE trong MySQL
22 Hàm REVERSE trong MySQL
23 Hàm RIGHT trong MySQL
24 Hàm RPAD trong MySQL
25 Hàm RTRIM trong MySQL
26 Hàm SPACE trong MySQL
27 Hàm STRCMP trong MySQL
28 Hàm SUBSTR trong MySQL
29 Hàm SUBSTRING trong MySQL
30 Hàm SUBSTRING_INDEX trong MySQL
31 Hàm TRIM trong MySQL
32 Hàm UCASE trong MySQL
33 Hàm UPPER trong MySQL
Numeric/Math Functions
34 Hàm ABS trong MySQL
35 Hàm ACOS trong MySQL
36 Hàm ASIN trong MySQL
37 Hàm ATAN trong MySQL
38 Hàm ATAN2 trong MySQL
39 Hàm AVG trong MySQL
40 Hàm CEIL trong MySQL
41 Hàm CEILING trong MySQL
42 Hàm COS trong MySQL
43 Hàm COT trong MySQL
44 Hàm COUNT trong MySQL
45 Hàm DEGREES trong MySQL
46 Hàm DIV trong MySQL
47 Hàm EXP trong MySQL
48 Hàm FLOOR trong MySQL
49 Hàm GREATEST trong MySQL
50 Hàm LEAST trong MySQL
51 Hàm LN trong MySQL
52 Hàm LOG trong MySQL
53 Hàm LOG10 trong MySQL
54 Hàm LOG2 trong MySQL
55 Hàm MAX trong MySQL
56 Hàm MIN trong MySQL
57 Hàm MOD trong MySQL
58 Hàm PI trong MySQL
59 Hàm POW trong MySQL
60 Hàm POWER trong MySQL
61 Hàm RADIANS trong MySQL
62 Hàm RAND trong MySQL
63 Hàm ROUND trong MySQL
64 Hàm SIGN trong MySQL
65 Hàm SIN trong MySQL
66 Hàm SQRT trong MySQL
67 Hàm SUM trong MySQL
68 Hàm TAN trong MySQL
69 Hàm TRUNCATE trong MySQL
Date/Time Functions
70 Hàm ADDDATE trong MySQL
71 Hàm ADDTIME trong MySQL
72 Hàm CURDATE trong MySQL
73 Hàm CURRENT_DATE trong MySQL
74 Hàm CURRENT_TIME trong MySQL
75 Hàm CURRENT_TIMESTAMP trong MySQL
76 Hàm CURTIME trong MySQL
77 Hàm DATE trong MySQL
78 Hàm DATE_ADD trong MySQL
79 Hàm DATE_FORMAT trong MySQL
80 Hàm DATE_SUB trong MySQL
81 Hàm DATEDIFF trong MySQL
82 Hàm DAY trong MySQL
83 Hàm DAYNAME trong MySQL
84 Hàm DAYOFMONTH trong MySQL
85 Hàm DAYOFWEEK trong MySQL
86 Hàm DAYOFYEAR trong MySQL
87 Hàm EXTRACT trong MySQL
88 Hàm FROM_DAYS trong MySQL
89 Hàm HOUR trong MySQL
90 Hàm LAST_DAY trong MySQL
91 Hàm LOCALTIME trong MySQL
92 Hàm LOCALTIMESTAMP trong MySQL
93 Hàm MAKEDATE trong MySQL
94 Hàm MAKETIME trong MySQL
95 Hàm MICROSECOND trong MySQL
96 Hàm MINUTE trong MySQL
97 Hàm MONTH trong MySQL
98 Hàm MONTHNAME trong MySQL
99 Hàm NOW trong MySQL
100 Hàm PERIOD_ADD trong MySQL
101 Hàm PERIOD_DIFF trong MySQL
102 Hàm QUARTER trong MySQL
103 Hàm SEC_TO_TIME trong MySQL
104 Hàm SECOND trong MySQL
105 Hàm STR_TO_DATE trong MySQL
106 Hàm SUBDATE trong MySQL
107 Hàm SUBTIME trong MySQL
108 Hàm SYSDATE trong MySQL
109 Hàm TIME trong MySQL
110 Hàm TIME_FORMAT trong MySQL
111 Hàm TIME_TO_SEC trong MySQL
112 Hàm TIMEDIFF trong MySQL
113 Hàm TIMESTAMP trong MySQL
114 Hàm TO_DAYS trong MySQL
115 Hàm WEEK trong MySQL
116 Hàm WEEKDAY trong MySQL
117 Hàm WEEKOFYEAR trong MySQL
118 Hàm YEAR trong MySQL
119 Hàm YEARWEEK trong MySQL
Advanced Functions
120 Hàm BIN trong MySQL
121 Hàm BINARY trong MySQL
122 Hàm CASE trong MySQL
123 Hàm CAST trong MySQL
124 Hàm COALESCE trong MySQL
125 Hàm CONNECTION_ID trong MySQL
126 Hàm CONV trong MySQL
127 Hàm CONVERT trong MySQL
128 Hàm CURRENT_USER trong MySQL
129 Hàm DATABASE trong MySQL
130 Hàm IF trong MySQL
131 Hàm IFNULL trong MySQL
132 Hàm ISNULL trong MySQL
133 Hàm LAST_INSERT_ID trong MySQL
134 Hàm NULLIF trong MySQL
135 Hàm SESSION_USER trong MySQL
136 Hàm SYSTEM_USER trong MySQL
137 Hàm USER trong MySQL
138 Hàm VERSION trong MySQL
Encryption Functions
139 Hàm ENCRYPT trong MySQL
140 Hàm MD5 trong MySQL
141 Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL
142 Hàm PASSWORD trong MySQL
2MYSQL CĂN BẢN
143 Cài đặt MySQL và tham quan PHPMyAdmin
144 MySQL Table Types & Storage Engines
145 MySQL Data Types
146 Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL
147 Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL
148 Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL
149 Tạo Unique trong MySQL
150 Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL
151 Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL
152 Lệnh Alter Table trong MySQL: Thay đổi cấu trúc table
153 Lệnh INSERT trong MySQL: Thêm dữ liệu vào bảng
154 Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL
155 WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL
156 Sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL
157 Giới hạn kết quả trả về với LIMIT trong MySQL
158 Phép tích đề cát trong MySQL
159 Sử dụng AS (Alias) trong MySQL
160 Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL
161 Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL
162 Hàm nối chuỗi Concat trong MySql
163 INNER JOIN trong MySQL
164 Left Join trong MySQL
165 Right Join trong MySQL
166 Group By trong MySQL
167 Truy vấn con (Sub Query) trong MySQL
3MYSQL NÂNG CAO
View
1 Tìm hiểu View trong MySql là gì?
2 Có nên sử dụng View trong MySQL không?
3 Lệnh Create View trong MySQL
4 Lệnh Drop View trong MySQL
5 Cách đổi tên View trong MySQL (Rename View)
Stored Procedure
6 Giới thiệu Mysql Stored Procedure là gì?
7 Tạo MySQL Stored Procedure đầu tiên
8 Biến (variable) trong MYSQL Stored Procedure
9 Truyền tham số vào Mysql Stored Procedure
10 Câu lệnh if else trong MYSQL
11 Câu lệnh CASE trong MySQL
12 Vòng lặp while trong MySQL
Index
13 Cách đánh Index trong MySQL: Index là gì và cách tạo thế nào?
14 Cách xóa Index trong MySQL - xóa khóa chính primary key
15 Prefix Index trong MySQL
16 Tạo Index cho nhiều cột trong MySQL
17 Descending Index trong MySQL
18 Invisible Index trong MySQL
Full Text Search
19 Full Text Search là gì? Tại sao nên sử dụng trong MySQL?
20 Tạo Full Text Search trong MySQL
21 Hàm MATCH và AGAINST trong MySQL
22 Boolean Full-Text Searches trong MySQL
23 Query Expansion Full Text Search trong MySQL
Trigger
24 Lệnh Create Trigger trong MySQL
25 Lệnh Drop Trigger trong MySQL
26 Before Insert Trigger trong MySQL
27 After Insert Trigger trong MySQL
28 Before Update Trigger trong MySQL
29 After Update Trigger trong MySQL
30 Before Delete Trigger trong MySQL
31 After Delete Trigger trong MySQL
Tips
32 Lấy bài viết ngẫu nhiên trong MySQL (Random Records)
33 Cách lấy ngày hiện tại trong MySQL
34 Cách lấy record thứ n trong MySQL
35 Cách fix lỗi missing index for constraint trong MySQL
36 Không lưu avatar người dùng mà vẫn hiển thị đúng hình
37 Thiết kế hệ thống hẹn giờ cho trang tin tức
38 Thiết kế CSDL đa ngôn ngữ với MySQL
4VIDEO MYSQL
5HỎI ĐÁP MYSQL
39 Cách đổi tên table trong MySQL như thế nào?

Bài xem nhiều

Top