STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm YEARWEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEARWEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm YEARWEEK trả về năm và tuần cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEARWEEK trong MySQL là:

YEARWEEK( date_value, [ mode ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất năm và tuần.
  • mode: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để xác định ngày bắt đầu vào ngày nào. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
Giá trị Mô tả Trả về
0 Ngày đầu tuần là chủ nhật 0-53
1 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
2 Ngày đầu tuần là chủ nhật 1-53
3 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
4 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
5 Ngày đầu tuần là thứ hai 0-53
6 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
7 Ngày đầu tuần là thứ hai 1-53

Lưu ý:

  • Hàm YEARWEEK sẽ trả về giá trị năm cũng như giá trị tuần (trong khoảng 0-53 hoặc 1-53) tùy thuộc vào mode được chỉ định.
  • Hàm YEARWEEK có thể trả về giá trị năm khác với năm được hiển thị trong date_value do chế độ được chỉ định. Điều này chỉ nên xảy ra trong tuần đầu tiên của năm và tuần cuối cùng của năm.
  • Nếu bạn đang chạy MySQL 4.0.14+ và chế độ không được chỉ định, hàm YEARWEEK sẽ sử dụng giá trị trong biến hệ thống default_week_format làm mode.
  • Nếu bạn đang chạy phiên bản MySQL cũ hơn 4.0,14 và chế độ không được chỉ định, hàm YEARWEEK sẽ sử dụng 0 làm mode.

3. Version

Hàm YEARWEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.8

4. Ví dụ

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-01-01');
Ket qua: 201852

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-04-01');
Ket qua: 201913

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-01-20');
Ket qua: 201903

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-07-15');
Ket qua: 201928

mysql> SELECT YEARWEEK('2019-12-30');
Ket qua: 201952

mysql> SELECT YEARWEEK('2018-01-01');
Ket qua: 201753

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top