STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm STR_TO_DATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm STR_TO_DATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm STR_TO_DATE lấy một chuỗi và trả về một ngày được chỉ định bởi mặt nạ định dạng.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm STR_TO_DATE trong MySQL là:

STR_TO_DATE( string, format_mask )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: Giá trị chuỗi để định dạng là một ngày.
  • format_mask: Các định dạng để áp dụng cho string. Sau đây là danh sách các tùy chọn cho tham số format_mask. Các tham số này có thể được sử dụng trong nhiều kết hợp
Giá trị Mô tả
%a Viết tắt tên ngày trong tuần (Sun - Sat)
%b Viết tắt tên tháng (Jan đến Dec)
%c Tháng dưới dạng giá trị số (0 đến 12)
%D Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số, theo sau là hậu tố (1st, 2nd, 3rd, ...)
%d Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số (01 đến 31)
%e Ngày trong tháng dưới dạng giá trị số (1 đến 31)
%f Giây (000000 đến 999999)
%H Hour (00 đến 23)
%h hoặc %l Giờ (00 đến 12)
%i Phút (00 đến 59)
%j Ngày trong năm (001 đến 366)
%k Giờ (00 đến 23)
%l Giờ (1 đến 12)
%M Tên tháng đầy đủ (January đến December)
%m Tên tháng dưới dạng giá trị số (00 đến 12)
%p AM hoặc PM
%r Thời gian ở định dạng 12 giờ AM hoặc PM (hh: mm: ss AM / PM)
%S Giây (00 đến 59)
%s Giây (00 đến 59)
%T Thời gian ở định dạng 24 giờ (hh: mm: ss)
%U Tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%u Tuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (00 đến 53)
%V Tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%v Tuần mà thứ Hai là ngày đầu tuần (01 đến 53)
%W Tên ngày trong tuần đầy đủ (Sunday đến Saturday)
%w Ngày trong tuần trong đó Chủ nhật = 0 và Thứ bảy = 6
%X Năm trong tuần mà Chủ nhật là ngày đầu tuần
%x Năm trong tuần, thứ Hai là ngày đầu tuần
%Y Năm dưới dạng giá trị số, 4 chữ số
%y Năm dưới dạng giá trị số, 2 chữ số

Lưu ý:

  • Hàm STR_TO_DATE sẽ trả về giá trị ngày giờ, nếu chuỗi chứa cả phần ngày và thời gian hợp lệ.
  • Hàm STR_TO_DATE sẽ trả về giá trị ngày, nếu chuỗi chỉ chứa các phần ngày hợp lệ.
  • Hàm STR_TO_DATE sẽ trả về giờ, nếu chuỗi chỉ chứa các phần giờ hợp lệ.
  • Hàm STR_TO_DATE sẽ trả về giá trị NULL, nếu nó không thể trích xuất các phần ngày và giờ hợp lệ bằng cách sử dụng format_mask.

3. Version

Hàm STR_TO_DATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT STR_TO_DATE('February 05 2019', '%M %d %Y');
Ket qua: '2019-02-05'

mysql> SELECT STR_TO_DATE('March,9,2019', '%M,%e,%Y');
Ket qua: '2019-03-09'

mysql> SELECT STR_TO_DATE('Friday, February 20, 2019', '%W, %M %e, %Y');
Ket qua: '2019-02-20'

mysql> SELECT STR_TO_DATE('2019,5,25 08', '%Y,%m,%d %h');
Ket qua: '2019-05-25 08:00:00'

mysql> SELECT STR_TO_DATE('2019,3,27 02,30,05', '%Y,%m,%d %h,%i,%s');
Ket qua: '2019-03-27 02:30:05'

mysql> SELECT STR_TO_DATE('11,10,35', '%h,%i,%s');
Ket qua: 'NULL'

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top