STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FIND_IN_SET trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm FIND_IN_SET trả về vị trí của chuỗi trong danh sách chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FIND_IN_SET trong MySQL là:

FIND_IN_SET( string, string_list )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string: Chuỗi cần tìm.

string_list: Danh sách các giá trị chuỗi được phân tách bằng dấu phẩy cần tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Nếu không tìm thấy string trong string_list, hàm FIND_IN_SET sẽ trả về 0.
  • Nếu string là NULL, hàm FIND_IN_SET sẽ trả về NULL.
  • Nếu string_list là một chuỗi rỗng, hàm FIND_IN_SET sẽ trả về 0.
  • Nếu string_list là NULL, hàm FIND_IN_SET sẽ trả về NULL

3. Version

Hàm FIND_IN_SET có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FIND_IN_SET('c', 'a,b,c,d,e,f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIND_IN_SET('C', 'a,b,c,d,e,f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIND_IN_SET('h', 'a,b,c,d,e,f,g,h');
Ket qua: 8

mysql> SELECT FIND_IN_SET(3,'1,2,3,4,5');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIND_IN_SET('j', 'a,b,c,d,e,f,g,h');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIND_IN_SET('a', '');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIND_IN_SET(null, 'a,b,c,d,e,f,g,h');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT FIND_IN_SET('b', null);
Ket qua: NULL

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top