STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm EXTRACT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm EXTRACT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm EXTRACT trích xuất các phần từ một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm EXTRACT của MySQL là:

EXTRACT( unit FROM date )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • date: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất
  • unit: Loại đơn vị của khoảng thời gian như NGÀY, THÁNG, PHÚT, GIỜ, v.v.

3. Version

Hàm EXTRACT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT EXTRACT(MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 1

mysql> SELECT EXTRACT(SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 20

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 45

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 9

mysql> SELECT EXTRACT(DAY FROM '2019-03-28');
Ket qua: 28

mysql> SELECT EXTRACT(WEEK FROM '2019-03-28');
Ket qua: 12

mysql> SELECT EXTRACT(MONTH FROM '2019-03-28');
Ket qua: 3

mysql> SELECT EXTRACT(QUARTER FROM '2019-03-28');
Ket qua: 1

mysql> SELECT EXTRACT(YEAR FROM '2019-03-28');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT EXTRACT(SECOND_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 20000001

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 4520000001

mysql> SELECT EXTRACT(MINUTE_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 4520

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 94520000001

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 94520

mysql> SELECT EXTRACT(HOUR_MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 945

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MICROSECOND FROM '2019-03-28 09:45:20.000001');
Ket qua: 28094520000001

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_SECOND FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 28094520

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_MINUTE FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 280945

mysql> SELECT EXTRACT(DAY_HOUR FROM '2019-03-28 09:45:20');
Ket qua: 2809

mysql> SELECT EXTRACT(YEAR_MONTH FROM '2019-03-28');
Ket qua: 201903

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top