STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm INSTR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INSTR  trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm INSTR trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm INSTR trong MySQL là:

INSTR( string, substring )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string: Chuỗi tìm kiếm

substring: Chuỗi con để tìm kiếm trong chuỗi

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Khi tìm vị trí của chuỗi con trong chuỗi, hàm INSTR thực hiện tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Nếu không tìm thấy chuỗi con trong chuỗi, thì hàm INSTR sẽ trả về 0

3. Version

Hàm INSTR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'F');
Ket qua: 1

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'f');
Ket qua: 1

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'e');
Ket qua: 3

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 't');
Ket qua: 6

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'NET');
Ket qua: 15

mysql> SELECT INSTR('Free tuts dot net', 'Z');
Ket qua: 0

 

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top Tải app , bet, tải