STRING FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTIONS
DATE/TIME FUNCTIONS
ADVANCED FUNCTIONS
ENCRYPTION FUNCTIONS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ENCRYPT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Mô tả

Hàm ENCRYPT được sử dụng để mã hóa một chuỗi bằng UNIX crypt().

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ENCRYPT trong MySQL là:

ENCRYPT( string [, salt ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • string: Chuỗi ký tự được mã hóa bằng UNIX crypt ().
  • salt: Không bắt buộc. Chuỗi dài ít nhất 2 ký tự được sử dụng trong quá trình mã hóa. Nếu salt không được cung cấp, hàm ENCRYPT sẽ sử dụng một giá trị ngẫu nhiên.

Lưu ý:

  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu salt có độ dài dưới 2 ký tự.
  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.
  • Hàm ENCRYPT sẽ trả về NULL, nếu UNIX crypt() không có sẵn trên hệ thống của bạn.

3. Version

Hàm ENCRYPT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT ENCRYPT('1a2b3c4d');
Ket qua: 'eBEbmmO29ZhNc'

mysql> SELECT ENCRYPT('SESRFT345#');
Ket qua: 'sB9Ks.FMuxnMk'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net');
Ket qua: '3CaTClvDNYZIw'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net', 'test');
Ket qua: 'tephWUP2dcpg.'

mysql> SELECT ENCRYPT('freetuts.net', '2');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT ENCRYPT(NULL);
Ket qua: NULL

 

Cùng chuyên mục:

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Hàm LTRIM trong MySQL

Cách sử dụng LTRIM trong MySQL

Top