MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ T-SQL nói riêng và trong MySQL nói chung đó là lệnh tạo mới một bảng (Create Table). Trong bài này chúng ta có sử dụng một số kiểu dữ liệu trong MySQL để thiết lập kiểu dữ liệu cho các field trong table.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi vào vấn đề chính thì chúng ta cần phải làm sáng tỏ một vài vấn đề. Như bạn biết trong các mô hình như mô hình thực thể mối kết hợp thì chúng ta có tìm hiểu khái niệm về loại thực thể (entity), nếu liên hệ với hệ CSDL thì ta sẽ gọi nó là một table. Ví dụ như trong mô hình quản lý sinh viên ta sẽ có bảng SINHVIEN, bảng LOP, bảng MONHOC và đây cũng chính là các loại thực thể.

Mỗi table chúng ta sẽ có một số thông tin riêng. Ví dụ như bảng SINHVIEN chúng ta có:

 • Tên sinh viên
 • Năm sinh
 • Đang học lớp
 • ...

Các thông tin này chúng ta gọi là thuộc tính của table, nghĩa là khi lưu trữ dữ liệu của sinh viên chính là lưu trữ thông tin của các thuộc tính này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý:

 • Nếu bạn chạy nhiều lệnh cùng lúc thì bạn phải thêm dấu ; ở cuối mỗi lệnh.
 • Tất cả các đoạn code SQL này bạn copy và dán vào trình chạy và Execute nhé, nếu chưa biết nó ở đâu bạn quay lại bài cài đặt mysql để tìm hiểu thêm.

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cú pháp tạo table nhé.

1. Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trước tiên chúng ta cần sử dụng lệnh tạo database để tạo mới một database, sau đó sử dụng lệnh USE để chọn database này.

CREATE DATABASE QLSV;
USE QLSV;

Để tạo mới một bảng ta sử dụng cú pháp sau:

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(
    /*column_list*/
) ENGINE=table_type

Trong đó:

 • CREATE TABLE: là từ khóa tạo bảng
 • [IF NOT EXISTS]: dòng này có thể có hoặc không, ý nghĩa của nó là nếu table này chưa tồn tại thì thực hiện tạo table, còn nếu tồn tại rồi thì không tạo.
 • column_list: là danh sách các fields, ví dụ như TenSV, MaSV, ... Mỗi field gồm hai thông số là tên field và kiểu dữ liệu cho nó, nếu có nhiều field thì sẽ dùng dấu phảy (,) để ngăn cách.
  Ví dụ: TenSV varchar(255)
 • ENGINE=table_type: Là kiểu engine của bảng này, các kiểu này chúng ta đã được học ở bài MySQL Table Types & Storage Engines

Ví dụ: Cho bảng SINHVIEN gồm có các thông tin sau:

 • TenSV: Tên sinh viên, kiểu varchar và chiều dài tối đa 255 ký tự
 • MaSV: Mã sinh viên, kiểu INT và chiều dai là tối đa 11 số
 • NamSinh: Năm sinh, kiểu INT và chiều dài tối đa là 4 số

Lệnh tạo bảng như sau:

USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255),
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDB

2. Gán giá trị mặc định cho table

Giá trị mặc định tức là khi bạn thêm một record mà bạn không nhập dữ liệu vào thì nó sẽ lấy giá trị mặc định làm giá trị. Để gán giá trị mặc định thì ta sẽ dùng từ khóa DEFAULT đằng sau mỗi field.

Ví dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11),
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien

3. Thiết lập Null và Not Null cho Column

Nếu bạn muốn một column bắt buộc nhập dữ liệu khi thêm mới thì bạn sẽ sử dụng từ khóa NOT NULL. Ngược lại thì bạn sẽ dùng từ khóa NULL (mặc định là NULL).

Vi dụ
USE QLSV; 

CREATE TABLE SINHVIEN(
	TenSV VARCHAR(255) DEFAULT 'noname',
	MaSV INT(11) NOT NULL,
	NamSinh INT(4)
) ENGINE = InnoDBsinhvien<br><br><br><br>

5. Xóa bảng (DROP TABLE)

Để xóa bảng ta sử dụng cú pháp: DROP TABLE tb_name.

Ví dụ
DROP TABLE users

khi bạn chạy lệnh này thì bảng sẽ được xóa khỏi database, đương nhiên toàn bộ dữ liệu nằm trong bảng cũng bị xóa theo.

6. Lời kết

Trong thực tế thì bạn có thể sử dụng các chương trình quản lý CSDL MySQL thông dụng như SQLYog hay thậm chí là PHPMyAdmin để tạo bảng thay vì sử dụng lệnh, nhưng nếu bạn muốn trở thành coder giỏi thì nên tìm hiểu, biết đâu sau này đi phỏng vấn thì còn biết đường trả lời. Bài này chúng ta tìm hiểu tới đây thôi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh tạo khóa chính (primary key).

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top