MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

Ở bài tìm hiểu lệnh SELECT mình đã liệt kê danh sách các toán tử và trong đó có hai toán tử là INLIKE thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Về cách sử dụng thì INLIKE rất hữu dụng nhưng về thực tế thì chúng ta cần phải xem lại nó. Chi tiết thến ào thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nhưng trước tiên chúng ta cần tạo Database, tạo Tableinsert vài dòng dữ liệu đã nhé:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS qlsv;
USE qlsv;
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sinhvien(
  sv_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  sv_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  sv_description VARCHAR(500),
  CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY(sv_id)
) ENGINE = INNODB;
 
INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description)
VALUES('Mr Cuong', 'Nguyen Van Cuong');
 
INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description)
VALUES('Mr Kinh', 'Nguyen Van Kinh');
 
INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description)
VALUES('Mr Chinh', 'Nguyen Van Chinh');
 
INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description)
VALUES('Mr Quyen', 'Nguyen Van Quyen');

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Kết quả:

322/danh-sach-sinh-vien.png

Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu này để truy vấn cho các demo luôn nhé.

1. WHERE IN trong MySQL

WHERE IN có tác dụng tương tự như hàm in_array() trong PHP vậy, nghĩa là sẽ kiểm tra giá trị của field đó có nằm trong một tập hợp nào đó hay không. Chẳng hạn bạn cần kiểm tra trong bảng sinh viên có sinh viên nào có tên là Mr Cường, Mr Kính hoặc Mr Chính hay không? thì ta sẽ tạo điều kiện IN như sau:

SELECT sv_id, sv_name, sv_description
FROM SINHVIEN
WHERE sv_name IN ('Mr Cuong', 'Mr Kinh', 'Mr Chinh')

Kết quả sẽ là:

where-in-vi-du-1-mysql.png

Như vậy những record nào có tên là Mr Cuong hoặc Mr Kinh hoặc Mr Chinh thì đều được chọn.

Nếu không sử dụng IN thì ta sẽ dùng toán tử OR để tạo điều kiện. Như ví dụ trên tôi sẽ chuyển sang sử dụng OR như sau:

SELECT sv_id, sv_name, sv_description
FROM SINHVIEN
WHERE 
	sv_name = 'Mr Cuong' OR
	sv_name = 'Mr Kinh' OR	
	sv_name = 'Mr Chinh'	

2. WHERE LIKE trong MySQL

Like dịch trong tiếng anh có nghĩa là giống, trong ngôn ngữ T-SQL thì nó cũng có ý nghĩa tương tự đó là tìm những dòng nào mà có dữ liệu giống với cấu trúc lệnh LIKE truyền vào. Nó hoạt động theo nguyên tắc tương tự như Regular Expression vậy, nghĩa là sẽ so khớp với cấu trúc của chuỗi LIKE truyền vào. Sau đây là một số ví dụ liên quan tới lệnh LIKE trong MySQL.

LIKE với ký hiệu %

Ký hiệu % sẽ đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự.

Ví dụ: cần tìm những sinh viên nào có tên và trong tên chỉ cần có chữ Cuong là được chọn.

SELECT sv_id, sv_name, sv_description
FROM SINHVIEN
WHERE sv_name LIKE '%Cuong%'

Kết quả nó sẽ trả về một record duy nhất. Riêng với chuỗi %Cuong% thì tôi sẽ giải thích cho các trường hợp sau là đúng:

 • Chuỗi 'some thing Cuong some thing' đúng
 • Chuỗi 'some thing Cuong' đúng
 • Chuỗi 'Cuong some thing' đúng
Ví dụ: Tìm những sinh viên nào có lastname là Kinh

SELECT sv_id, sv_name, sv_description
FROM SINHVIEN
WHERE sv_name LIKE '%Kinh'

Có lẽ bạn thắc mắc tại sao lại chỉ có mỗi dấu % ở đằng trước nhỉ laugh Lý do đơn giản bởi vì lastname thì ở cuối của chuỗi rồi cho nên đằng sau lastname sẽ không có gì nữa, còn đằng trước thì là các chữ cái bất kì

Like với kí hiệu _

Ký hiệu _ đại diện cho một ký tự bất kì, nghĩa là khi bạn sử dụng ký hiệu này thì nó sẽ là một ký tự thay vì 0 hoặc nhiều ký tự như ký hiệu %.

Ví dụ: Tìm sinh viên có tên bắt đầu chữ M, ký tự thứ 2 bất kì và tiếp theo là khoảng trắng, tiếp theo nữa là các ký tự bất kì

SELECT sv_id, sv_name, sv_description
FROM SINHVIEN
WHERE sv_name LIKE 'M_ %'

Cú pháp 'M_ %' có ý nghĩa là bắt đầu chữ M, tiếp theo là dấu _ nên nó là ký tự bất kì, tiếp theo là khoảng trắng và tiếp nữa dấu % là 0 hoặc nhiều ký tự bất kì.

Còn khá nhiều nữa nhưng thông thường chúng ta sử dụng hai ký hiệu %_ thôi nên mình sẽ không trình bày thêm để tránh độ phức tạp ở đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu có thể vào link này để tham khảo.

# Lời kết

Nhìn sơ qua thì thấy nó hay nhưng tính đến sự tối ưu thì hai lệnh này sẽ gây mất khá nhiều thời gian để so khớp, chính vì vậy khi làm ứng dụng website lớn bạn nên hạn chế sử dụng lệnh LIKEIN nhé, thay vào đó bạn sẽ tìm hiểu một kỹ thuật cao hơn đó là FullText Search.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top