MYSQL CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng toán tử BETWEEN trong MySQL để xác định dữ liệu trong một khoảng nào đó. Để select trong khoảng thì ngoài BETWEEN ra ta có thể sử dụng toán tử AND để thay thế, chi tiết thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Select trong khoảng với BETWEEN trong MySQL

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

select-trong-khoang-mysql-1.png

Bây giờ cần lấy những sinh viên có năm sinh trong khoảng từ 1970 đến 1990 thì ta sử lệnh SELECT và ở WHERE sử dụng toán tử AND:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE NamSinh >= 1970 AND NamSinh <= 1990

Thay vì sử dụng toán tử OR thì ta sử dụng toán tử BETWEEN với cú pháp:

field_name BETWEEN begin AND end

Trong đó:

  • field_name: tên field cần kiểm tra
  • begin: giá trị bắt đầu
  • end: giá trị kết thúc

Quay lại ví dụ trên ta sẽ viết lại câu SQL như sau:

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE NamSinh BETWEEN 1970 AND 1990

Cả hai cách đều có kết quả giống nhau như hình dưới đây:

select-trong-khoang-mysql-2.png

2. Select ngoài khoảng với BETWEEN trong MySQL

Ngoài cú pháp sử dụng select trong khoảng thì BETWEEN còn có một cách sử dụng là select ngoài khoảng.

Cú pháp như sau:

field_name NOT BETWEEN begin AND end

Sự khác nhau giữa trong khoang và ngoài khoảng là thêm chữ NOT đằng trước chữ BETWEEN.

Quay lại bài trên bây giờ cần lấy danh sách sinh viên có năm sinh không nằm trong khoảng 1970 và 1990 thì ta sẽ làm hai cách như sau:

Cách 1: Sử dụng toán tử OR

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE NamSinh < 1970 OR NamSinh > 1990

Cách 2: Sử dụng NOT BETWEEN

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE NamSinh NOT BETWEEN 1970 AND 1990

Cả hai ví dụ đều có kết quả như sau:

select-trong-khoang-mysql-3.png

3. Sử dụng BETWEEN với các kiểu dữ liệu khác

BETWEEN thường sử dụng với dữ liệu kiểu INT, tuy nhiên bạn vẫn sử dụng được với các kiểu dữ liệu khác như:

  • CHARACTER: Tuân theo thứ tự trong bảng mã ASCII
  • DATE: Bạn nên sử dụng thêm hàm CASE chuyển dữ liệu sang dạng DATE để có kết quả chính xác nhất.

Ví dụ 1: Lấy danh sách sinh viên có tên gồm các ký tự trong khoảng 'A' đến 'B'

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE TenSV BETWEEN 'A' AND 'B'<br>

Ví dụ 2: Giả sử bảng sinh viên thêm cột ngày nhập học. Bây giờ viết câu truy vấn lấy danh sách sinh viên nhập học từ ngày 01/01/2003 đến ngày 01/01/2014 thì ta làm như sau:

SELECT * FROM SINHVIEN
WHERE NgayNhapHoc BETWEEN CAST('2003-01-01' AS DATE) AND CAST('2014-01-01' AS DATE)

4. Lời kết

Vậy, để select trong khoảng nào đó thì ta thường sử dụng BETWEEN, tuy nhiên cũng phụ thuộc vào thói quen của mỗi người mà chọn giữa AND với BETWEEN, OR với NOT BETWEEN.

Cùng chuyên mục:

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Hàm ENCRYPT trong MySQL

Cách sử dụng ENCRYPT trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Hàm MD5 trong MySQL

Cách sử dụng MD5 trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng OLD_PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Hàm PASSWORD trong MySQL

Cách sử dụng PASSWORD trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Hàm ASCII trong MySQL

Cách sử dụng ASCII trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHAR_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng CHARACTER_LENGTH trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Hàm CONCAT_WS trong MySQL

Cách sử dụng CONCAT_WS trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Hàm FIELD trong MySQL

Cách sử dụng FIELD trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FIND_IN_SET trong MySQL

Cách sử dụng FIND_IN_SET trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Hàm FORMAT trong MySQL

Cách sử dụng FORMAT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Hàm INSERT trong MySQL

Cách sử dụng INSERT trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Hàm INSTR trong MySQL

Cách sử dụng INSTR trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Hàm LCASE trong MySQL

Cách sử dụng LCASE trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Hàm LEFT trong MySQL

Cách sử dụng LEFT trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Hàm LENGTH trong MySQL

Cách sử dụng LENGTH trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Hàm LOCATE trong MySQL

Cách sử dụng LOCATE trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Hàm LOWER trong MySQL

Cách sử dụng LOWER trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Hàm LPAD trong MySQL

Cách sử dụng LPAD trong MySQL

Top